ഗോറില്ലയുമൊത്തുള്ള സെൽഫി പകർത്തുന്ന അനുഭവം വ്യക്തമാക്കി പാർക്ക് ജീവനക്കാരൻ


കോങ്കോയിലുള്ള ഒരു പാർക്ക് ജീവനക്കാരൻ താനും രണ്ട് ഗോറില്ലകളുമൊത്തുള്ള വൈറലായ സെൽഫി എങ്ങനെ എടുത്തുവെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു.

കിഴക്കൻ കോങ്കോയിലെ വിരുങ്ക നാഷണൽ പാർക്കിലെ ജീവനക്കാരനായ മാത്യു ഷാമാവു പറഞ്ഞു.

വൈറലായ സെൽഫി

താൻ ഫോൺ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയക്ക് ഡാഗഡി, ഡിസി എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള രണ്ട് അനാഥ ഗോറില്ലകൾ തന്റെ ചലനങ്ങൾ അതുപോലെ അനുകരിക്കുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് ആ ഗോറില്ലകളുമായി ചേർന്ന് മാത്യു ഒരു സെൽഫി എടുത്തു.

ഗോറില്ലകളുമായി ചേർന്ന് സെൽഫി

ഈ വന്യജീവി കേന്ദ്രത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അനാഥരാണ് ഇവർ, വിരുങ്ക പാർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനാഥരായ മലയിടുക്കായ ഗോറില്ലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു സ്ഥലം ഈ വിരുങ്ക പാർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്.

വിരുങ്ക പാർക്ക്

ഈ വന്യജീവി കേന്ദ്രത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അനാഥരാണ് ഇവർ, വിരുങ്ക പാർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനാഥരായ മലയിടുക്കായ ഗോറില്ലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു സ്ഥലം ഈ വിരുങ്ക പാർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്.

ഗോറില്ലകൾ

ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗോറില്ലകൾ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ വന്നെത്തുന്നതു പോലെ, അവരുടെ പരിചാരകരിൽ നിന്ന് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഷമാവു പറഞ്ഞു. "ഇവയുടെ സ്വഭാവം വച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീരിക്ഷിച്ച് അവ അനുകരിക്കുന്നതിന് പതിവാണ്", ഷമാവു വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: selfie news viral technology

Have a great day!
Read more...

English Summary

They were the first orphans to be cared for at the centre, which according to Virunga park’s management, is the only place in the world dedicated to the care of orphaned mountain gorillas.