ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ് സംവിധാനങ്ങളായ പെയ്സ്വിഫ് ഫോൺപേയുമായി ഒത്തുചേരുന്നു


വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ് സംവിധാനമായ പെയ്സ്വിഫ് ഫോൺപേയുമായി കൈകോർക്കുന്നു, ഫോൺ നമ്പറുകളിലൂടെ അവരുടെ സാധാരണ, വ്യാപാരികൾ അവരുടെ പേയ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ UPI പേയ്മെൻറ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൊന്നായിരുന്നു പെയ്സ്വിഫ്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: money digital payment technology

Have a great day!
Read more...

English Summary

With over 1.5 lakh devices deployed with merchants small enterprise space, Payswiff is present across over 650 locations and the company feels that working with PhonePe will allow Payswiff merchants to offer a seamless payment experience to their consumers.