ടാറ്റ സ്കൈ ഫ്ലെക്സി ആന്വൽ പ്ലാൻ 1 മാസത്തെ അധിക സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾക്ക്


ടാറ്റ സ്കൈ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ദീർഘകാല റീചാർജ് പാക്കേജ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഒരു മാസത്തെ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ പുതിയ സേവനം വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാക്ക് കൂടുതലായി വരുന്ന മാസങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും.

ടാറ്റ സ്കൈ

പുതിയ ടാറ്റ സ്കൈ ഫ്ലെക്സി ആന്വൽ പ്ലാൻ ചേരുന്നതിന്, വരിക്കാർക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രതിമാസ റിച്ചാർജ് മൂല്യത്തിന്റെ 12 ഇരട്ടിയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്. എൻറോൾ ചെയ്ത വരിക്കാർക്ക് ഒരു ബോണസ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും, പ്രതിമാസ ചാർജുകൾക്ക് തുല്യമാണ്, അതായത് ഒരു മാസത്തെ സൗജന്യ സേവനംലഭിക്കും എന്നാതാണ്.

ഡിഷ് ടി.വി

ഡി.2.എച്ച്, ഡിഷ് ടി.വി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ടാറ്റ സ്കൈയുടെ വാർഷിക പ്ലാനിൽ അധികമായി സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചാനലുകൾ

ടാറ്റ സ്കൈ ഫ്ലെക്സി വരിക്കാരുടെ വരുമാനം 12 മാസത്തെ ബോണസ് ക്രെഡിറ്റിന് ലഭിക്കും. ബോണസ് തുകയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായ ബാലൻസ് ഉറപ്പാക്കുകയും 12 മാസം സജീവമായി തുടരുകയും വേണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് സമയത്തും അവരുടെ പാക്ക് ചേർക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കാനും കഴിയും.

പ്ലാൻ എൻറോൾ

അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് 12 തവണ നിലവിലെ പ്രതിമാസ ബേൺ റേറ്റ് (എം.ബി.ആർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസ പാക്കേജ് ചാർജ്) തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു വരിക്കാരാണ് യാന്ത്രികമായി ഈ പ്ലാൻ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടും. ടാറ്റാ സ്കൈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ടാറ്റ സ്കൈ അധികാരമുള്ള റീചാർജ് ചാനലുകളിലൂടെയോ ഈ ബാലൻസ് ചേർക്കണം.

ടാറ്റാ സ്കൈ ഫ്ലെക്സി വാർഷിക പദ്ധതി

ടാറ്റ സ്കൈ പറയുന്നത്, പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി സമയത്ത്, തുടർച്ചയായി 5 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായി വരുന്ന 10 ദിവസമോ ഇത് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ, തുടർന്ന് യാതൊരു നിർദ്ദേശവും കൂടാതെ പ്ലാനിൽ നിന്നും വരിക്കാരൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടും, കൂടാതെ ബോണസ് തുക കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ വരിക്കാരന് തിരികെ നൽകപ്പെടും. പുതിയ ടാറ്റാ സ്കൈ ഫ്ലെക്സി വാർഷിക പദ്ധതി വിശദവിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡി2എച്ച്

ടാറ്റ സ്കൈ കൂടാതെ, ഡി2എച്ചും, ഡിഷ് ടി.വിയും അവരുടെ ദീർഘകാല പ്ലാൻ ഓഫറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി2എച്ച് മൂന്നു മാസ പ്ലാനിൽ ഏഴു ദിവസത്തെ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ

ആറ് മാസ പ്ലാനിൽ 15 ദിവസം അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 11 മാസ പ്ലാനിൽ 30 ദിവസത്തെ അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 22 മാസ പ്ലാനിൽ 60 ദിവസം അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 33 മാസ പ്ലാനിൽ അധിക 90 ദിവസം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ, 44 ദിവസത്തെ പ്ലാനിൽ 120 ദിവസം അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 55 ദിവസം പ്ലാനിൽ 150 ദിവസം സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയാണ്.

പ്രതിമാസ റിച്ചാർജ്

ഡിഷ് ടി.വി, 3 മാസം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ 7 അധിക ദിവസവും 11 മാസ പ്ലാനിൽ 30 ദിവസത്തെ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും, 6 മാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഡിഷ് ടി.വി ഏഴു ദിവസം അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: tata sky dth channels news

Have a great day!
Read more...

English Summary

The enrolled Tata Sky Flexi Annual Plan subscriber will get this bonus credit in their account at the end of their 12 months tenure. To remain eligible for the bonus amount, the subscriber needs to ensure adequate balance in the account and remain active for 12 months. Subscriber can add, delete, or modify their current pack at any point of time during this tenure.