ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം

|

സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലുമുള്ള ഉപകരണായി മാറിവരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് മികച്ച അവസരം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് സെയിലിലൂടെ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഐഫൽകോൺ, തോഷിബ, എംഐ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ബ്രാൻഡഡ്, ട്രെൻഡിംഗ് സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് സെയിലിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ ലഭിക്കും.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് സെയിൽ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് സെയിലിലൂടെ എല്ലാ വിഭാഗം ഹോം അപ്ലയൻസസ് പ്രൊഡക്ടുകൾക്കും ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ലഭിക്കുമെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഐഫൽകോൺ 139 സെമി (55-ഇഞ്ച്) അൾട്രാം എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി ഇപ്പോൾ 33,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എംഐ 5എക്സ് 138.8 സെമി (55-ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി ഇപ്പോൾ 31 ശതമാനം കിഴിവോടെ സ്വന്തമാക്കാം. ഈ സെയിലിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന മറ്റ് സ്മാർട്ട് ടിവികളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

മണിപ്പൂരിലെ അയൺമാൻ ഇനി മഹീന്ദ്രയുടെ കളരിയിൽമണിപ്പൂരിലെ അയൺമാൻ ഇനി മഹീന്ദ്രയുടെ കളരിയിൽ

ഐഫൽകോൺ 139 സെമി (55-ഇഞ്ച്) അൾട്രാം എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (55K61)

ഐഫൽകോൺ 139 സെമി (55-ഇഞ്ച്) അൾട്രാം എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (55K61)

ഓഫർ വില: 33,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 70,990 രൂപ

കിഴിവ്: 52%

ഐഫൽകോൺ 139 സെമി (55-ഇഞ്ച്) അൾട്രാം എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (55K61) ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് സെയിൽ സമയത്ത് 52% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 33,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പനയിലൂടെ 33,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 5എക്സ് 138.8 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി
 

എംഐ 5എക്സ് 138.8 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 47,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 69,999 രൂപ

കിഴിവ്: 31%

എംഐ 5എക്സ് 138.8 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 31% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 69,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിലിലൂടെ 47,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച സൌണ്ട് ക്വാളിറ്റി നൽകുന്ന കിടിലൻ ഇയർബഡ്സ്കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച സൌണ്ട് ക്വാളിറ്റി നൽകുന്ന കിടിലൻ ഇയർബഡ്സ്

തോഷിബ യു50 സീരീസ് 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി

തോഷിബ യു50 സീരീസ് 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി

ഓഫർ വില: 35,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 54,990 രൂപ

കിഴിവ്: 34%

തോഷിബ യു50 സീരീസ് 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് സെയിലിലൂടെ 34% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 54,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 35,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

എൽജി 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി (55UP7500PTZ)

എൽജി 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി (55UP7500PTZ)

ഓഫർ വില: 52,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 79,990 രൂപ

കിഴിവ്: 33%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് വിൽപ്പനയിലൂടെ എൽജി 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി (55UP7500PTZ) 33% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 79,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 52,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ 500 രൂപ ലാഭിക്കാംഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ 500 രൂപ ലാഭിക്കാം

എംഐ 4എക്സ് 138.8 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി

എംഐ 4എക്സ് 138.8 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി

ഓഫർ വില: 43,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 49,999 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

എംഐ 4എക്സ് 138.8 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 49,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിലിലൂടെ 43,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഏസർ ബൗണ്ട്‌ലെസ്സ് സീരീസ് 138.5 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഏസർ ബൗണ്ട്‌ലെസ്സ് സീരീസ് 138.5 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 37,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 54,990 രൂപ

കിഴിവ്: 30%

ഏസർ ബൗണ്ട്‌ലെസ്സ് സീരീസ് 138.5 സെമി (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 54,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിലിലൂടെ 37,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

സ്വന്തം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുമായി ഇന്ത്യ; സ്വകാര്യ കറൻസികൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നേക്കുംസ്വന്തം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുമായി ഇന്ത്യ; സ്വകാര്യ കറൻസികൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നേക്കും

നോക്കിയ 127 സെമി (50 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി 4കെ എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

നോക്കിയ 127 സെമി (50 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി 4കെ എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 39,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 59,999 രൂപ

കിഴിവ്: 33%

നോക്കിയ 127 സെമി (50 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി 4കെ എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം ഗ്രാൻഡ് അപ്ലയൻസസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 33% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 59,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിലിലൂടെ 39,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
This is a great opportunity if you want to buy a new smart TV. Smart TVs can be purchased at huge discounts during the Flipkart Home Grand Appliances Sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X