ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്

|

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്ന മൊബൈൽ ബൊനാൻസ സെയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മുൻനി ബ്രാൻഡുകളുടെയും സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഈ സെയിലിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഈ വിൽപ്പനയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് നൽകുന്ന വിലക്കിഴിവിന് പുറമേ നോ-കോസ്റ്റ് EMI പേയ്‌മെന്റ്, എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഡിസ്‌കൗണ്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് റീട്ടെയിലർ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ മൊബൈൽ സംരക്ഷണ പ്ലാനും പാർട്ട്ണർ ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്നുണ്ട്.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് സെയിൽ

ജനപ്രീയ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നടക്കുന്ന മൊബൈൽ ബോണാൻസ സെയിലിലൂടെ ആകർഷകമായ കിഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാം. റിയൽമി നാർസോ 50എ, റിയൽമി സി21, റിയൽമി 8ഐ, റിയൽമി നാർസോ 30, റിയൽമി 8എസ് 5ജി, റിയൽമി 8 5ജി, റിയൽമി നാർസോ 30എ, റിയൽമി സി20വൈ തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെല്ലാം ഓഫറുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മെബൈൽ ബോണാൻസ സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകൾ വിശദമായി നോക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ 50എ (ഓക്‌സിജൻ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി നാർസോ 50എ (ഓക്‌സിജൻ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 11,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 11%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി നാർസോ 50എ (ഓക്‌സിജൻ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 11% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 34,999 രൂപയക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ചിപ്പ് ക്ഷാമം രൂക്ഷം; സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില ഇനിയും കൂടുംചിപ്പ് ക്ഷാമം രൂക്ഷം; സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില ഇനിയും കൂടും

റിയൽമി സി21 (ക്രോസ് ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)
 

റിയൽമി സി21 (ക്രോസ് ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 9,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി21 (ക്രോസ് ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി 8ഐ (സ്‌പേസ് പർപ്പിൾ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി 8ഐ (സ്‌പേസ് പർപ്പിൾ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 15,999 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 8ഐ (സ്‌പേസ് പർപ്പിൾ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 15,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ 30 (റേസിംഗ് സിൽവർ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി നാർസോ 30 (റേസിംഗ് സിൽവർ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 13,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

കിഴിവ്: 10%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി നാർസോ 30 (റേസിംഗ് സിൽവർ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 13,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ട്രന്റിങ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഇത്തവണയും റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ+മുന്നിൽ, പോക്കോ എം4 പ്രോ 5ജി മൂന്നാമത്ട്രന്റിങ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഇത്തവണയും റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ+മുന്നിൽ, പോക്കോ എം4 പ്രോ 5ജി മൂന്നാമത്

റിയൽമി 8എസ് 5ജി (യൂണിവേഴ്സ് പർപ്പിൾ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

റിയൽമി 8എസ് 5ജി (യൂണിവേഴ്സ് പർപ്പിൾ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 19,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 22,999 രൂപ

കിഴിവ്: 13%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 8എസ് 5ജി (യൂണിവേഴ്സ് പർപ്പിൾ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 22,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 19,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ 50ഐ (മിന്റ് ഗ്രീൻ, 32 ജിബി റോം, 2 ജിബി റാം)

റിയൽമി നാർസോ 50ഐ (മിന്റ് ഗ്രീൻ, 32 ജിബി റോം, 2 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 7,299 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 7,999 രൂപ

കിഴിവ്: 8%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി നാർസോ 50ഐ (മിന്റ് ഗ്രീൻ, 32 ജിബി റോം, 2 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 8% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 7,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 7,299 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി25വൈ (ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി സി25വൈ (ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 10,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 15%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി25വൈ (ഗ്ലേസിയർ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 12,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 10,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച വിപണിയിലെത്തിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾപുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച വിപണിയിലെത്തിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

റിയൽമി 8 5ജി (സൂപ്പർസോണിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

റിയൽമി 8 5ജി (സൂപ്പർസോണിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 18,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 18,999 രൂപ

കിഴിവ്: 2%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 8 5ജി (സൂപ്പർസോണിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) 2% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 18,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 18,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Flipkart has started Mobile Bonanza Sale offering attractive discounts for smartphones. You can buy Realme smartphones with huge discounts during this sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X