വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇന്ന് മാത്രം

|

ജനപ്രിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിൽ നടത്തുകയാണ്. സെയിലിലൂടെ മുഴുവൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്കും വമ്പിച്ച ഡീലുകളും കിഴിവുകളുമാണ് വിവോ നൽകുന്നത്. ഈ ഓഫറുകളെല്ലാം വിവോ ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. 2022ലെ വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ മികച്ച ഡീലുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നോക്കാം.

 
വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ പുതുതായി വിപണിയിൽ എത്തിച്ച വിവോ വി23 പ്രോo, വിവോ വി23 സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ സെയിലിലൂടെ 38,900 രൂപ, 29,990 രൂപ എന്നീ വിലകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് മികച്ച ഡീലാണ്. മുൻനിര സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളായ വിവോ എക്സ്70 പ്രോ+, വിവോ എക്സ്70 പ്രോ എന്നിവ 79,990 രൂപയ്ക്കും 46,900 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാണ്. വിവോ വി19, വിവോ വി21, വിവോ വി23, വിവോ വൈ53എസ്, എന്നീ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കെല്ലാം വിവോ ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സെയിലിലൂടെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വിശദമായി നോക്കാം. ഓരോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ വി23 പ്രോ (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

ഓഫർ വില: 38,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 41,990 രൂപ

കിഴിവ്: 7%

വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിവോ വി23 പ്രോ (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേോജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 7% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 41,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 38,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സെയിൽ സമയത്ത് ഈ സ്മാർട്ടഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയും ഇനി ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നുഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയും ഇനി ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നു

വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ എക്സ്70 പ്രോ+ (12 റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

ഓഫർ വില: 79,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 84,990 രൂപ

കിഴിവ്: 5%

വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിവോ എക്സ്70 പ്രോ+ (12 റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 5% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 84,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 79,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം. ആകർഷകമായ ഡീലാണ് ഇത്.

വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ വൈ53എസ് (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

ഓഫർ വില: 18,490 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 22,990 രൂപ

കിഴിവ്: 19%

വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിവോ വൈ53എസ് (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 19% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 18,490 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സെയിൽ സമയത്ത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

 
വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ വി23 (8 ജിബി റാം +128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

ഓഫർ വില: 29,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 34,990 രൂപ

കിഴിവ്: 14%

വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിവോ വി23 (8 ജിബി റാം +128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 34,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 29,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

ആമസോണിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഇപ്പോൾ 3000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ വാങ്ങാംആമസോണിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഇപ്പോൾ 3000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ വാങ്ങാം

വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ എക്സ്70 പ്രോ (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

ഓഫർ വില: 46,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 51,990 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിവോ എക്സ്70 പ്രോ (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 51,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 46,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ വി21 (8 ജിബി റാം +128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

ഓഫർ വില: 29,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 32,990 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിവോ വി21 (8 ജിബി റാം +128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 29,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സെയിലിലൂടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം. ഈ മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഡീലാണ് ഇത്.

വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ് നേടാം, ഓഫർ ഇ

വിവോ വി19 (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്)

ഓഫർ വില: 24,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 30,990 രൂപ

കിഴിവ്: 19%

വിവോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിവോ വി19 (8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 19% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 30,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 24,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സെയിൽ സമയത്ത് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 6000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

50,000 ബിജിഎംഐ പ്ലേയേഴ്സിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ക്രാഫ്റ്റൺ; പേരുകളും വെളിപ്പെടുത്തി50,000 ബിജിഎംഐ പ്ലേയേഴ്സിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ക്രാഫ്റ്റൺ; പേരുകളും വെളിപ്പെടുത്തി

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Get Huge Discounts On Vivo Smartphones, Offer Ends Today, Vivo India is holding a Republic Day Sale for its customers. Offers are available on all Vivo's popular smartphones through this sale. The sale ends today.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X