വിവോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്

|

നിങ്ങളൊരു പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്ന ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിൽ 2021 നടന്ന് വരികയാണ്. ഈ സെയിലിലൂടെ എല്ലാ ബ്രാന്റുകളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും വമ്പിച്ച ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായ വിവോയുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓഫറുകളും ഡീലുകളും നൽകുന്നുണ്ട്.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓഫറുകൾ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവോ എക്സ്70 പ്രോ, വിവോ എക്സ്60 പോലുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. വിവോ എക്സ്70 പ്രോ കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക് വേരിയന്റിന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിൽ 9 ശതമാനം കിഴിവാണ് നൽകുന്നത്. ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുന്നതോടെ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ വില 46,990 രൂപയായി കുറയുന്നു. വിവോ എക്സ്60 സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് സെയിലിലൂടെ 18 ശതമാനം കിഴിവോടെ 34,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വനത്മാക്കാം. പ്രീമിയം മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ഓഫറുകൾ ഉണ്ട്. വിവോ വി21ഇ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 10 ശതമാനം കിഴിവോടെ 24,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ സെയിലിലൂടെ മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങാവുന്ന വിവോ സ്മർട്ട്ഫോണുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിഴിവുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

വിവോ എക്സ്60 (മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

വിവോ എക്സ്60 (മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 34,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 42,990 രൂപ

കിഴിവ്: 18%

വിവോ എക്സ്60 (മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിൽ 2021ലൂടെ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 42,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 34,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്

വിവോ വി21ഇ (ഡാർക്ക് പേൾ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)
 

വിവോ വി21ഇ (ഡാർക്ക് പേൾ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 24,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 27,990 രൂപ

കിഴിവ്: 10%

വിവോ വി21ഇ (ഡാർക്ക് പേൾ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിൽ സമയത്ത് 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 27,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ 24,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ72 5ജി (സ്ലേറ്റ് ഗ്രേ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

വിവോ വൈ72 5ജി (സ്ലേറ്റ് ഗ്രേ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 20,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 24,990 രൂപ

കിഴിവ്: 16%

വിവോ വൈ72 5ജി (സ്ലേറ്റ് ഗ്രേ, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 20,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ73 (റോമൻ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

വിവോ വൈ73 (റോമൻ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 20,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 24,990 രൂപ

കിഴിവ്: 16%

വിവോ വൈ73 (റോമൻ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിൽ 2021ലൂടെ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 20,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ചിപ്പ് ക്ഷാമം രൂക്ഷം; സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില ഇനിയും കൂടുംചിപ്പ് ക്ഷാമം രൂക്ഷം; സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില ഇനിയും കൂടും

വിവോ എക്സ്70 പ്രോ(കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

വിവോ എക്സ്70 പ്രോ(കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 46,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 51,990 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

വിവോ എക്സ്70 പ്രോ(കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിൽ സമയത്ത് 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 51,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 46,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ33എസ് (മിഡ്‌ഡേ ഡ്രീം, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

വിവോ വൈ33എസ് (മിഡ്‌ഡേ ഡ്രീം, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 18,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 21,990 രൂപ

കിഴിവ്: 13%

വിവോ വൈ33എസ് (മിഡ്‌ഡേ ഡ്രീം, 128 ജിബി റോം, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 21,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 18,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ12ജി (ഫാന്റം ബ്ലാക്ക്, 32 ജിബി റോം, 3 ജിബി റാം)

വിവോ വൈ12ജി (ഫാന്റം ബ്ലാക്ക്, 32 ജിബി റോം, 3 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 10,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 13,990 രൂപ

കിഴിവ്: 21%

വിവോ വൈ12ജി (ഫാന്റം ബ്ലാക്ക്, 32 ജിബി റോം, 3 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 21% കിഴിവിൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണൻസ സെയിലിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് 13,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 10,990 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും.

ഗെയിമിങ്ങിനിടെ ഫോൺ ഹാങ്ങ് ആകുന്നോ? പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇതാഗെയിമിങ്ങിനിടെ ഫോൺ ഹാങ്ങ് ആകുന്നോ? പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇതാ

വിവോ വൈ21 (ഡയമണ്ട് ഗ്ലോ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

വിവോ വൈ21 (ഡയമണ്ട് ഗ്ലോ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 13,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 17,990 രൂപ

കിഴിവ്: 22%

വിവോ വൈ21 (ഡയമണ്ട് ഗ്ലോ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മെബൈൽ ബോണാൻസ സെയിലിലൂടെ 22% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Vivo smartphones will get the best deals through the Flipkart Mobile Bonanza Sale 2021, which offers attractive offers and discounts for smartphones.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X