മികച്ച രീതിയിൽ ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ജിയോയുടെ അനവധി പ്ലാനുകളും മറ്റ് ഓഫറുകളും

|

ജിയോ അനവധി ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു ടെലികോം കമ്പനിയാണ്. ഒരു പക്ഷെ ജിയോയുടെ ഈ ഒരു സവിശേഷത തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ടെലികോം കമ്പനികളിൽ നിന്നും ജിയോയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ജിയോയുടെ നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു മികച്ച ഓഫർ ആണ് ഇപ്പോൾ 799 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. 5 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഈ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിദിനം ലഭിക്കുന്നത്.

മികച്ച രീതിയിൽ ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ജിയോയുടെ അനവധി പ്ലാനുകളും മറ്റ

 

799 രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതുവഴി ദിവസ്സേന 5 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റ, ദിവസ്സേന 100 എസ്.എം.എസ്, അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കും. 28 ദിവസ്സത്തേക്കാണ് വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് മുഴുവനായി ഇതിൽ 140 ജി.ബിയുടെ 4G ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജിയോ ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിദിനം 3 ജി.ബി മുതൽ 5 ജി.ബി വരെ ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകളുമുണ്ട്. ആ പ്ലാനുകളെ പറ്റിയുള്ള വിലനിർണ്ണയം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നി വിവരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

ജിയോയുടെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു  ഓഫറുകൾ

ജിയോയുടെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ഓഫറുകൾ

198 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി 2 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റ, ദിവസ്സേന 100 എസ്.എം.എസ്, അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകൾ എന്നിവ 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ലഭിക്കും. അതായത് 198 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുഴുവനായി 56 ജി.ബിയുടെ 4G ഡാറ്റയാണ്.

398 രൂപയുടെ റീചാർജ് പ്ലാൻ

398 രൂപയുടെ റീചാർജ് പ്ലാൻ

398 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സന 2 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റ, 100 എസ്.എം.എസ്, അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകൾ എന്നിവ 70 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. 398 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുഴുവനായി 140 ജി.ബിയുടെ 4G ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

448 രൂപയുടെ റീചാർജ് പ്ലാൻ
 

448 രൂപയുടെ റീചാർജ് പ്ലാൻ

448 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി 2 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റ, ദിവസ്സേന 100 എസ്.എം.എസ്, അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകൾ എന്നിവ 84 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. 448 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുഴുവനായി168 ജി.ബിയുടെ 4G ഡാറ്റയാണ്.

498 രൂപയുടെ റീചാർജ് പ്ലാൻ

498 രൂപയുടെ റീചാർജ് പ്ലാൻ

498 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റ, ദിവസ്സേന 100 എസ്.എം.എസ്, അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകൾ എന്നിവ 91 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. 498 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുഴുവനായി 182 ജി.ബിയുടെ 4G ഡാറ്റയാണ്.

  റിലയൻസ് ജിയോ 3 ജി.ബിയുടെ പ്രതിദിന പ്ലാൻ: വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

റിലയൻസ് ജിയോ 3 ജി.ബിയുടെ പ്രതിദിന പ്ലാൻ: വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

റിലയൻസ് ജിയോ നിലവിൽ പ്രതിദിനം 3 ജി.ബി ഡാറ്റയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൻറെ വില 299 രൂപയാണ്, കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൊത്തം 84 ജി.ബി ഡാറ്റ ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും. ഈ പ്ലാനിന് 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഡാറ്റ ഉപഭോഗമുള്ളവർക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. ഈ പ്ലാൻ മുമ്പ് മുഴുവൻ സാധുത കാലയളവിൽ 56 ജി.ബി ഡാറ്റ മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രതിദിനം 100 എസ്.എം.എസ്, അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ. ജിയോ ടി.വി, ജിയോ സിനിമ തുടങ്ങിയ ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമുണ്ട്.

റിലയൻസ് ജിയോ 4 ജി.ബിയുടെ പ്രതിദിന പ്ലാൻ : വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

റിലയൻസ് ജിയോ 4 ജി.ബിയുടെ പ്രതിദിന പ്ലാൻ : വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

റിലയൻസ് ജിയോയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിദിനം 4 ജി.ബി ലഭ്യമാകുന്ന പ്ലാൻ 509 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. പ്രതിദിനം 4 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യവും 28 ദിവസത്തെ സാധുതയുമാണ് ഈ പ്ലാനിലുള്ളത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുഴുവൻ സാധുത കാലയളവിലും ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊത്തം 112 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാൻ പ്രതിദിനം 3 ജി.ബി ഡാറ്റ മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 509 രൂപ പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച്, ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് ഓപ്ഷനും ലഭിക്കും. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമുണ്ട്.

റിലയൻസ് ജിയോ 5 ജി.ബി പ്രതിദിന പ്ലാൻ : വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

റിലയൻസ് ജിയോ 5 ജി.ബി പ്രതിദിന പ്ലാൻ : വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

റിലയൻസ് ജിയോയിൽ നിന്നുള്ള 799 രൂപയുടെ പ്ലാൻ പകൽ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രതിദിനം 5 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യത്തോടെ വരുന്ന ഇത് 28 ദിവസത്തെ സാധുതയുള്ളതാണ്. ഈ പ്ലാൻ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുഴുവൻ സാധുത കാലയളവിലും 140 ജി.ബിയുടെ മൊത്തം ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് ആനുകൂല്യവും പ്രതിദിനം 100 എസ്.എം.എസും ഇതിലുണ്ട്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്ലാനുകൾ പോലെ, ഉപയോക്താക്കൾക്കും ജിയോ അപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിക്കും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
If you get strong coverage in your area then you certainly cannot go wrong with Reliance Jio‘s 4G only network. While its Rs 399 pack offering 126GB data for 84 days remains the most popular there are other plans worth taking a look at. With Jio, customers also have option to plans that offer between 3GB and 5GB of data per day. Here is a look at those plans, pricing and benefits.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X