നിങ്ങൾ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും

|

നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയും നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്ന രീതിയും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ചോദ്യം ഉയർത്താനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഫോണുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. നാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോണുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൈവശം വയ്ക്കുക, അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ പലരീതിയിലും ഫോണുകൾ കൈയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. കൈയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും

 

നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയവ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ താനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം പുലർത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന 4 രീതികളാണ് ഇവിടെ വിശദികരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ, അവയുമായി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനുള്ള ബന്ധവും ഇവിടെ വിശദികരിക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പു കോളുകള്‍ തടയാന്‍ സെമാന്റക്കിന്റെ പുത്തന്‍ സംവിധാനം

നിങ്ങൾ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന രീതി

നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോൺ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നെഞ്ചോട് ചേർത്താണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകളുടെ കാര്യമായി എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന രീതിയും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന 4 വഴികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

 1. തള്ളവിരൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

1. തള്ളവിരൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തള്ളവിരൽ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്ക്കണ്ഠയും പരിപാലനസ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലവശവും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രശനമായാലും അത് ലളിതമായി പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറില്ല. സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ മാസങ്ങളുടെ കാലയളവ് എടുക്കും.

2. സ്ക്രോൾ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും തള്ളവിരൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

2. സ്ക്രോൾ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും തള്ളവിരൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

എന്തും അവകാശപെടുന്നതിന് മുൻപും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉചിതമായ ഒരു തിരുമാനമെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും നിങ്ങൾ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ വേണ്ടിവരുന്നുള്ളു, ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

3. രണ്ട് തള്ളവിരലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്
 

3. രണ്ട് തള്ളവിരലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്

നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗ്ഗികത കാണാൻ കഴിയും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രശ്നം വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, അവ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായി ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക, മറ്റ് ആളുകളുമായി പരിചരണം ഉണ്ടാക്കുക, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നന്നായി ഇടപഴകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തെ ജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും ആ വ്യക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു.

4. ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

4. ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സൃഷ്ടിപരവും കലാപരവുമാണെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം വിലമതിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ സഹപ്രവർത്തകരാൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വളരെ നാണം തോന്നുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, അത്തരം ബന്ധത്തിൽ ആദ്യ നീക്കം നടത്താൻ നിങ്ങൾ വളരെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കും.

മോഷണം പോയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

മോഷണം പോയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

മോഷണം പോയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ മോഷണം പോവുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഷമം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫോണിന്റെ വിലയോ അതിലുള്ള വ്യക്തിവിവരങ്ങളോ ആകും വിഷമിത്തിന് കാരണം. എന്നാല്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ അല്ലെങ്കില്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിയും. അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അവര്‍ രക്ഷപ്പെടും.

അവര്‍ രക്ഷപ്പെടും.

ഭക്ഷണശാലകള്‍, ബാറുകള്‍, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലാണ് മോഷണങ്ങള്‍ കൂടുതലായി നടക്കുന്നത്. പല വിദ്യകളിലൂടെ കള്ളന്മാര്‍ ഫോണുകള്‍ കൈക്കലാക്കും. മോഷണവിവരം നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും അവര്‍ രക്ഷപ്പെടും.

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ?

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ?

മോഷണം പോയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള നിരവധി മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ ഫൈന്‍ഡ് മൈ ഡിവൈസ് ആണ് ഇതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചത്. ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റ്, ആപ്പ് എന്നിവ വഴി ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഫോണ്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുക.

ഫോണ്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചും

ഫോണ്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചും

സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ അനായാസം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും. ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കി ഫൈന്‍ഡ് മൈ ഫോണ്‍ എന്ന് പറയുക. ഫോണ്‍ സൈലന്റില്‍ ആണെങ്കില്‍ പോലും ശബ്ദിക്കാന്‍ തുടങ്ങും. വോയ്‌സ് കമാന്‍ഡിലൂടെ അല്ലാതെയും ഫോണിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച് സഹായിക്കും. ഇതിന് OS മെനുവിന്റെ സഹായം തേടുക.

ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് ബന്ധപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇതു കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനം കിട്ടണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കില്‍ മോഷ്ടാവ് സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വ്യക്തി വിവരങ്ങള്‍ മായ്ച്ചുകളയുക

വ്യക്തി വിവരങ്ങള്‍ മായ്ച്ചുകളയുക

ഫോണ്‍ തിരികെ കിട്ടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നത് വ്യക്തി വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഫോണില്‍ നിന്ന് മായ്ച്ചുകളയുകയാണ്. ഫൈന്‍ഡ് മൈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് റിമോട്ടായി വിവരങ്ങള്‍ മായ്ക്കാനാകും. നിമിഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഫോണ്‍ റീസെറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് പഴയപടിയാക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ലെന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കുക.

ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം പോലീസില്‍ അറിയിക്കുക

ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം പോലീസില്‍ അറിയിക്കുക

ഫോണ്‍ നഷ്ടമായിയെന്ന് ഉറപ്പായാലുടന്‍ വിവരം പോലീസില്‍ അറിയിക്കുക. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാന്‍ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പോലീസിന് കൈമാറുക.

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണിന്റെ 15 അക്ക ഐഎംഇഐ നമ്പര്‍ പോലീസില്‍ നല്‍കണം. ഇത് ഫോണിന്റെ കവറില്‍ ഉണ്ടാകും. സെറ്റിംഗ്‌സിലെ എബൗട്ട് മെനുവില്‍ നിന്ന് ഇത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കമ്പനി, മോഡല്‍, നിറം

ഫോണ്‍ നമ്പറും സേവനദാതാവിന്റെ പേരും

മോഷണം നടന്ന സ്ഥലം, തീയതി, സമയം

പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതിന് ശേഷം ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിയെയും വിവരമറിയിക്കുക.

സിം കാര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കുക

സിം കാര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കുക

മോഷണം പോയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണിലെ സിം കാര്‍ഡ് ദുരപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനായി എത്രയും വേഗം സിം കാര്‍ഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. സേവനദാതാവിനെ മോഷണവിവരം അറിയിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ അവര്‍ തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഈ സിം കാര്‍ഡിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയായി ഫൈന്‍ഡ് മൈ ഡിവൈസ് സജ്ജമാക്കുക. ലോക്ക് സ്‌ക്രീന്‍ പാസ്‌കോഡ് അല്ലെങ്കില്‍ ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് സ്‌കാനര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
Using thumb and hand can describe that you are the wisest one where you take a cautious step before claiming anything. You are sensitive one who always thinks what other people say about you and your caring nature win everyone’s heart. It takes only one date for you to decide about the person and you make so much effort to be with that person. You’re this nature may end up getting into the wrong relationships.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more