അടിപൊളി ഫീച്ചറുകളുമായി ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച് വിപണിയിൽ എത്തി

|

മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ നയം അനുസരിച്ചുള്ള ബോട്ടിന്റെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് വാച്ച് വിപണിയിൽ എത്തി. അടിപൊളി ഫീച്ചറുകളുമായി വിപണിയിൽ എത്തുന്ന ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതാണ്. ഗുണ മേന്മയുള്ള ഓഡിയോ, സ്മാർട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് ബോട്ട് ബ്രാൻഡിനെ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് ജനകീയമാക്കിയത്. ഈ പ്രോഡക്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ വിപുലീകരിക്കുകയാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ച് അവതരണത്തിലൂടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്.

 

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ
 

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ

ഹൈഡ്രേഷൻ അലർട്ടുകൾ, സെഡന്ററി അലർട്ടുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലർട്ടുകൾ, ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ തരം അലർട്ടുകളും പുതിയ ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുമാണ് ബോട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകളെ എന്നും ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും കമ്പനി ഈ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ബോട്ട് വേവ് പ്രോ 47 സ്മാർട്ട് വാച്ച്.

Best Mobiles in India

English summary
Coming to the market with cool features, the Boat Wave Pro 47 smartwatch is made entirely in India. The bot brand was quickly popularized by high quality audio and smart devices. The company is expanding its product portfolio with the launch of its new smartwatch.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X