ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് കിഴിവ് ഓഫറുകളുമായി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇൻഫിനിക്‌സ് ഡേയ്‌സ് സെയിൽ

|

ഇൻഫിനിക്‌സ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി നിരവധി മികച്ച സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ഫോണുകൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇൻഫിനിക്‌സ് ഡേയ്‌സ് സെയിൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു സെയിൽ നടത്തുകയാണ്. അതിൽ ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ 25 ശതമാനം വരെ കിഴിവോടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. 3 ജിബി റാമും 32 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 4 പ്ലസ് പോലുള്ള മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ 7,499 രൂപയും ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 പോലുള്ള മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ 8,999 രൂപയ്ക്കും വിൽക്കുന്നു. ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് ഇൻഫിനിക്‌സ് ഡെയ്‌സ് സെയിലിൽ ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്മാർട്ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം.

 

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 4 പ്ലസ് (ക്വെറ്റ്സൽ സിയാൻ, 32 ജിബി) (3 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 4 പ്ലസ് (ക്വെറ്റ്സൽ സിയാൻ, 32 ജിബി) (3 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 4 പ്ലസ് സ്മാർട്ഫോൺ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 7,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 (മൂൺലൈറ്റ് ജേഡ്, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 (മൂൺലൈറ്റ് ജേഡ്, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 10 സ്മാർട്ഫോൺ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 8,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 5 (മൊറാണ്ടി ഗ്രീൻ, 32 ജിബി) (2 ജിബി റാം)
 

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 5 (മൊറാണ്ടി ഗ്രീൻ, 32 ജിബി) (2 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 5 സ്മാർട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 7,199 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 10 (7 ° പർപ്പിൾ, 128 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 10 (7 ° പർപ്പിൾ, 128 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് 5 സ്മാർട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 11,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് സീറോ 8 ഐ (സിൽവർ ഡയമണ്ട്, 128 ജിബി) (8 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് സീറോ 8 ഐ (സിൽവർ ഡയമണ്ട്, 128 ജിബി) (8 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 18,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് സീറോ 8 ഐ സ്മാർട്ഫോൺ 21% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 14,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 എസ് (ഹാർട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 എസ് (ഹാർട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 12,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 എസ്ഐ സ്മാർട്ഫോൺ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 പ്ലേ (7 ° പർപ്പിൾ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 പ്ലേ (7 ° പർപ്പിൾ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 10 പ്ലേ സ്മാർട്ഫോൺ 22% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 8,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 10 പ്രോ (95 ° ബ്ലാക്ക്, 256 ജിബി) (8 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 10 പ്രോ (95 ° ബ്ലാക്ക്, 256 ജിബി) (8 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് നോട്ട് 10 പ്രോ സ്മാർട്ഫോൺ 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 16,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് എച്ച്ഡി 2021 (ടോപസ് ബ്ലൂ, 32 ജിബി) (2 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് എച്ച്ഡി 2021 (ടോപസ് ബ്ലൂ, 32 ജിബി) (2 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഡെയ്‌സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 7,999 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിക്‌സ് സ്മാർട്ട് എച്ച്ഡി 2021 സ്മാർട്ഫോൺ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 6,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
During the Flipkart Infinix Days sale, models like the Infinix Smart 4 Plus with 3GB RAM and 32GB storage are now available for Rs. 7,499, while devices like the Infinix Hot 10 are now available for Rs. 8,999.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X