സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജി vs റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ്: ബജറ്റ് വിപണിയിലെ കേമനാര്

|

സാംസങ് അടുത്തിടെയാണ് തങ്ങളുടെ ഗാലക്സി എഫ്23 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി മാസം ഷവോമി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആണ് റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി. രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ഒരേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഈ സെഗ്മെന്റിൽ മികച്ച ഫീച്ചറുകളും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനവും സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജിയും റെഡ്മി നോട്ട് 11എസും ഉറപ്പ് തരുന്നു. സാംസങ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 5ജി സേവനം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി ഡിവൈസ് ആണെന്നതാണ് ഈ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണും റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണും തമ്മിലുള്ള വിശദമായ താരതമ്യത്തിനായി തുടർന്ന് വായിക്കുക.

 

സ്റ്റോറേജ്

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

സ്റ്റോറേജ്

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

സ്റ്റോറേജ്
 

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

സ്റ്റോറേജ്

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

സ്റ്റോറേജ്

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

സ്റ്റോറേജ്

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

സ്റ്റോറേജ്

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

സ്റ്റോറേജ്

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 6 ജിബി റാം + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ബേസ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 17,499 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് 4ജി സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 18,499 രൂപയും നൽകണം.

Best Mobiles in India

English summary
Samsung has recently launched its Galaxy F23 5G in the Indian market. The Redmi Note 11S 4G is a smartphone launched by Xiaomi in India in February. Both the smartphones come in the same price range. The Samsung Galaxy F23 5G and Redmi Note 11S are guaranteed better features and better performance in this segment.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X