ദിനംപ്രതി 10 ജി.ബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുമായി ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ

|

പ്രതിദിനം 10 ജി.ബി 4 ജി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ അവതരിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ വില യഥാക്രമം 96 രൂപ, 236 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്, യഥാക്രമം 28 ദിവസവും 84 ദിവസവും സാധുതയോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. 4 ജി സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ ഈ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ദിനംപ്രതി 10 ജി.ബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുമായി ബി‌.എസ്‌.എൻ‌

 

കൂടുതൽ ആകർഷകമായ പ്ലാനുകൾ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി അവതരിപ്പിച്ചു, മാത്രമല്ല അവ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ അടുത്തിടെ 75 ദിവസത്തെ സാധുതയുള്ള 1,098 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ പുതുക്കി. രണ്ട് പുതിയ ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളായ 96 രൂപയുടെയും, 236 രൂപയുടെയും റീചാർജുകൾ പ്രതിദിനം 10 ജി.ബിയുടെ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ

ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ

96 രൂപയുടെ ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന് 28 ദിവസത്തെ സാധുതയും 235 രൂപയുടെ ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന് 84 ദിവസത്തെ സാധുതയുണ്ട്. മൊത്തം 280 ജിബിയുടെ ഡാറ്റാ ബെനിഫിറ്റ് ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ എസ്ടിവി 96 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനും 840 ജിബി ഡാറ്റാ ബെനിഫിറ്റ് ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ എസ്ടിവി 236 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ പ്രീപെയ്ഡ്

ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ പ്രീപെയ്ഡ്

ടെലികോം ടോക്ക് അനുസരിച്ച്, ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ ഈ 4 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ 4 ജി സേവനം തത്സമയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ആക്റ്റീവ് 4 ജി നെറ്റ്‌വർക്കിനൊപ്പം ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മേഖലകൾ മഹാരാഷ്ട്ര, അക്കോള, ഭണ്ഡാര, ബീഡ്, ജൽന, ഉസ്മാനാബാദ്, സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഡാറ്റ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ
 

ഡാറ്റ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

ഈ രണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കോളിംഗോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇല്ല, കൂടാതെ പുതിയ എസ്ടിവികൾ പരിമിതമായ സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കമ്പനി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഈ ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ ദൃശ്യമായിട്ടില്ല. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എല്ലും അടുത്തിടെ അതിന്റെ 1,098 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് (മുംബൈ, ദില്ലി സർക്കിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ), അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ, എന്നാൽ 75 ദിവസത്തെ സാധുതയ്ക്കായി 375 ജി.ബി പരിധി.

 പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ അൺലിമിറ്റഡ്

പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ അൺലിമിറ്റഡ്

പരിധി മറികടന്നതിനുശേഷം, വരിക്കാർക്ക് 40 കെബിപിഎസ് കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ ഡാറ്റ നേടാനാകും. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും പിആർബിടി സേവനങ്ങളും ഈ പ്ലാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 22 അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകളിൽ വോയ്‌സ് കോൾ മിനിറ്റ് കോണ്ടുവന്നു. കമ്പനി പ്രതിദിനം 250 മിനിറ്റിന് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് സേവനം നടപ്പാക്കി.

ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ: എസ്ടിവി 9, എസ്ടിവി 18, എസ്ടിവി 29, എസ്ടിവി 39, എസ്ടിവി 43, എസ്ടിവി 47, എസ്ടിവി 78, എസ്ടിവി 99, എസ്ടിവി 118, എസ്ടിവി 146, എസ്ടിവി 187, എസ്ടിവി 199, എസ്ടിവി 298, എസ്ടിവി 319, എസ്ടിവി 349, എസ്ടിവി 395, എസ്ടിവി 392, എസ്ടിവി 399, എസ്ടിവി 447, എസ്ടിവി 449, പിവി 96, പിവി 1188. കൂടാതെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ പദ്ധതികളും പാൻ ഇന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

4G പ്രീപെയ് പ്ലാനുകൾ

4G പ്രീപെയ് പ്ലാനുകൾ

കൂടാതെ, ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർ അതിന്റെ 1098 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന് ഒരു എഫ്യുപി പരിധിയും ലഭിക്കില്ല കൂടാതെ 375 ജിബി 2 ജി / 3 ജി ഡാറ്റ, അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, 100 എസ്എംഎസുകൾ 75 ദിവസത്തേക്ക് നൽകുന്നത് തുടരും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്ലാനുകൾ എതിരാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 4 ജി ഡാറ്റ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്ലാനുകൾ സൗജന്യ കോളിംഗും എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നില്ല എന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, എസ്ടിവി പരിമിതമായ കാലയളവിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. അതിനാൽ ഈ പ്ലാനുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ബി‌.എസ്‌.എൻ‌.എൽ ഉടൻ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
The new prepaid plans are priced at Rs. 96 and Rs. 236, and come with 28 days and 84 days validity, respectively. BSNL is offering these new prepaid plans only in those places where it offers its 4G services.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X