ഓൺലൈൻ വഴി എങ്ങനെ എൽ.പി.ജി ഗ്യാസിന്റെ സബ്സീഡി പരിശോധിക്കാം ?

|

ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ സാധികാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിന് നൽകുന്ന പണത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു പൈസ ഒരു സേവിങ്സ് പോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട. എന്നാൽ, അത് നമുക്ക് നോക്കുന്നതിനു ഇവിടെ കുറച്ചു വഴികൾ.

 
ഓൺലൈൻ വഴി എങ്ങനെ എൽ.പി.ജി ഗ്യാസിന്റെ സബ്സീഡി പരിശോധിക്കാം ?

റിലയൻസ് ജിയോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എ.ഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ഹാപ്റ്റിക്' ഏറ്റെടുക്കുന്നുറിലയൻസ് ജിയോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എ.ഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ഹാപ്റ്റിക്' ഏറ്റെടുക്കുന്നു

ഓൺലൈൻ വഴി എൽ.പി.ജി ഗ്യാസിന്റെ സബ്സീഡി

ഓൺലൈൻ വഴി എൽ.പി.ജി ഗ്യാസിന്റെ സബ്സീഡി

ആദ്യം ഉപഭോതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം 'www.mylpg.in' എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക .ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും മുകളിൽ എൽ.പി.ജി സബ്സിഡി ഓൺലൈൻ എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ "ഗിവ് ഫീഡ്ബാക്ക്" എന്ന മറ്റൊരു ഓപ്‌ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് .

 എൽ.പി.ജി ഗ്യാസ്

എൽ.പി.ജി ഗ്യാസ്

ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിന് നൽകുന്ന പണത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു പൈസ ഒരു സേവിങ്സ് പോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

സബ്സിഡി ഓൺലൈൻ
 

സബ്സിഡി ഓൺലൈൻ

ആദ്യം ഉപഭോതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം 'www.mylpg.in' എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക .ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും മുകളിൽ എൽ.പി.ജി സബ്സിഡി ഓൺലൈൻ എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ "ഗിവ് ഫീഡ്ബാക്ക്"എന്ന മറ്റൊരു ഓപ്‌ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് .

 ഗ്യാസ് ഏജൻസി

ഗ്യാസ് ഏജൻസി

"ഗിവ് ഫീഡ്ബാക്ക്" എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫോം വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫോമിൽ ഉപഭോതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് .അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് .

സബ്‌സിഡിയുടെ വിവരങ്ങൾ

സബ്‌സിഡിയുടെ വിവരങ്ങൾ

അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് സബ്‌സിഡിയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും .അതിനായി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ആയ 18002333555 വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്‌സിഡിയുടെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

എൽ.പി.ജി സബ്സിഡി എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

എൽ.പി.ജി സബ്സിഡി എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

സമീപകാലത്ത്, പഹൽ ഡി.ബി.എൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അകൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് സബ്സിഡി തുക കൈമാറുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചു. സബ്സിഡി തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളുണ്ട്. ഒരു ഗുണഭോക്താവ് സർക്കാർ നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി തുക ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ, അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ കോംപ്ലിമെന്റ് (സി.ടി.സി.) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി തുക ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു:

ആധാർ കാർഡ്

ആധാർ കാർഡ്

1. ആധാർ കാർഡ് വഴി
2. ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാതെ

ആധാർ കാർഡിലൂടെ പാചകവാതകം സബ്സിഡി എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ആധാർ കാർഡിലൂടെ പാചകവാതകം സബ്സിഡി എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ആധാർ കാർഡ് നമ്പറിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അകൗണ്ടിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആധാർ കാർഡുള്ള പഹൽ ഡി.ബി.ടി.എൽ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവ് ആധാർ കാർഡ് നമ്പറും എൽ.പി.ജി കൺസ്യൂമർ നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉപഭോക്താവിന് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൽ.പി.ജി സബ്സിഡി തുക ലഭ്യമാക്കുക?

ഉപഭോക്താവിന് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൽ.പി.ജി സബ്സിഡി തുക ലഭ്യമാക്കുക?

ഉപഭോക്താവിന് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അയാൾ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ.പി.ജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് നേരിട്ടോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകാവുന്നതാണ്, അങ്ങനെ സബ്സിഡി തുക അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആധാർ കാർഡില്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സബ്സിഡി സൗകര്യം നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രയോജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ

അങ്ങനെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒന്നും ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല. ആധാർ കാർഡില്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാവുന്ന രണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഇവയാണ്:

അക്കൗണ്ട് ഉടമ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാങ്ക് ശാഖയുടെ ഐ.എഫ്.എസ്സി കോഡ് എന്നിവ പോലെയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ.

Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
If the consumer does not have the Aadhar card, he or she can directly provide the bank account number to the LPG distributor so that the subsidy amount can directly be transferred to his or her bank account. This facility of providing a subsidy to customers who do not have Aadhar card is done so that none of the consumers miss out on the benefits of the scheme.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X