അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

By Sutheesh
|

ലോകത്തെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആഴത്തിലറിയാന്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ. ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവില്‍ 360 ഡിഗ്രി കോണിലുളള പനോരമിക്ക് ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്.

ഒരു പ്രദേശത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും അടക്കം സമഗ്രമായ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഇമേജുകള്‍ ഉളള തെരുവുകള്‍ നീല രേഖകളായി ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹുവായി ഹൊണര്‍ 4സി-യും 10 എതിരാളികളും...!

പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കാറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഇമേജുകള്‍ എടുക്കാറുളളതെങ്കിലും ചില ചുറ്റുപാടുകളില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും, ട്രക്കറിലും, ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തും ഇത്തരം ഇമേജുകള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ചില ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങള്‍ നമ്മെ ശരിക്കും അമ്പരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുളള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്ലൈഡറിലൂടെ നീങ്ങൂ.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!
 

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

ഒരു വാഹനം അവിചാരിതമായി നിന്ന് കത്തുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

നടക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മൃഗം.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

ഒരു സ്ത്രീ നടു റോഡില്‍ വീണു കിടക്കുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

സമാനമായ മറ്റൊരു ചിത്രം.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!
 

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

കെട്ടിടത്തിലെ സ്‌ഫോടനം.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപകടത്തിലായ ബസ്സ്.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിതമായി അടി തെറ്റി വീഴുന്ന സ്ത്രീ.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

വിചിത്ര രൂപ പ്രകൃതിയുളള മനുഷ്യന്‍.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

ആകാശത്ത് പൊങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

സ്‌കൈറ്റ് ചെയ്യുന്നിനിടെ വീഴുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

മഞ്ഞ് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട വീട്.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

വിചിത്രമായ ഒരു സൈക്കിള്‍.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

പക്ഷി പറന്ന് പൊങ്ങുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

കാറിന്റെ ഡിക്കിയില്‍ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന്‍.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

ഒരു കാറപകടം.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

റണ്‍വേ തെറ്റാനൊരുങ്ങുന്ന വീമാനം.

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

അപ്രതീക്ഷിത ഗൂഗിള്‍ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...!

വിചിത്രമായൊരു ശില്‍പ്പം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Shocking and Unexpected Google Street View Photos.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X