നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

|

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ വിപ്ലവത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഡിവൈസാണ് ക്യാമറ. ഒരു ഡിഎസ്എല്‍ആര്‍ ക്യാമറയോട് കടപിടിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മുന്തിയ ഇനം ഫോണുകളിലെ ക്യാമറകള്‍.

നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി പ്രതിഷേധം: ഇന്ത്യ അറിയേണ്ടത്...!

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണോ എന്ന് അതിശയിക്കുന്ന തരത്തിലുളള ചില സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നതിന് സ്ലൈഡറിലൂടെ നീങ്ങുക.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!
 

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!

ഫിലാഡില്‍ഫിയ അടിസ്ഥാനമായ ഫോട്ടോജേര്‍ണലിസ്റ്റ് ഡേവിഡ് മയ്യലറ്റി ഐഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!

ഐഫോണ്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഹിറൊനോറി മിസുനൊ-യുടെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുളള സര്‍റിയല്‍ തലത്തിലുളളതാണ്.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!

നോക്കിയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണില്‍ എടുത്ത ചിത്രം കമ്പനിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

ഡച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ എല്‍കൊ റൂസ് ഐഫോണില്‍ എടുത്ത ഈ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!
 

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്..!

സെന്‍ട്രല്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ റിപബ്ലിക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോജേര്‍ണലിസ്റ്റ് മൈക്കള്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ബ്രൗണ്‍ തന്റെ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

നോക്കിയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണില്‍ എടുത്ത ചിത്രം കമ്പനിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

ആഴവും അര്‍ത്ഥവും നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെര്‍സ്റ്റണ്‍ അലനായുടെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഫീഡുകള്‍.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

മള്‍ട്ടിമീഡിയ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് റിച്ചാര്‍ഡ് കൊസി ഹെര്‍നാന്‍ഡസിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഇത്തരത്തിലുളള ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ സിമോന്‍ ബ്രാമന്റ്‌സിന്റെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്.

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ എടുത്തതാണെന്ന്...!

ഐഫോണ്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാര്‍ഡുകളില്‍ സൂര്യാസ്തമയ വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ചിത്രം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
Stunning Photos You Wouldn't Believe Were Taken With A Smartphone.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X