ആറ് പുതിയ പായ്ക്കുകൾ ടാറ്റ സ്കൈ അവതരിപ്പിച്ചു: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്

|

ഡിടിഎച്ച് ഓപ്പറേറ്ററായ ടാറ്റ സ്കൈ അടുത്തിടെ 12 ദീർഘകാല പ്ലാനുകൾ നിർത്തലാക്കി, ഇപ്പോൾ 6 പ്രതിമാസ, വാർഷിക പായ്ക്കുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ സർക്കിളുകളിൽ ഈ പായ്ക്കുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഒരു പഞ്ചാബി പായ്ക്ക്, ഒരു ബംഗാളി പായ്ക്ക്, 4 തമിഴ് പായ്ക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയതായി പുറത്തിറക്കിയ പായ്ക്കുകൾ. തമിഴ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തമിഴ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് എച്ച്ഡി, തമിഴ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് എസ്ഡി, തമിഴ് ലൈറ്റ് ന്യൂ എച്ച്ഡി, തമിഴ് ലൈറ്റ് ന്യൂ എസ്ഡി എന്നിവയുണ്ട്.

ബംഗാളി ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, ബംഗാളി ലൈറ്റ് പ്ലസ് എസ്ഡി ഉണ്ട്. അവസാനമായി, പഞ്ചാബി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പഞ്ചാബി സൂപ്പർ പായ്ക്ക് എസ്ഡി ഉണ്ട്. ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന പായ്ക്ക് 199 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്, 26 ചാനലുകളുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഏറ്റവും വിലയേറിയ പായ്ക്ക് 374.1 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇവ പ്രതിമാസ നിരക്കുകളാണെങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കൾ വാർഷിക നിരക്കുകൾക്കായി ഡീലർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പായ്ക്കുകൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഡ്രീംഡിടിഎച്ചാണ്. ഈ പുതിയ പാക്കുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി ഇവിടെ നോക്കാം.

ടാറ്റ സ്കൈ പ്രതിമാസ / വാർഷിക പായ്ക്കുകൾ
 

ടാറ്റ സ്കൈ പ്രതിമാസ / വാർഷിക പായ്ക്കുകൾ

ബംഗാളി ലൈറ്റ് പ്ലസ് എസ്ഡി

പ്രതിമാസം 225 രൂപയ്ക്ക് (നികുതിയും എൻ‌സി‌എഫും ഉൾപ്പെടെ) ലഭ്യമാണ്, പായ്ക്കുകൾ മൊത്തം 38 എസ്ഡി ചാനലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 5 കുട്ടികളുടെ ചാനലുകൾ, 2 ഹിന്ദി വാർത്തകൾ, 5 ഹിന്ദി വിനോദ ചാനലുകൾ, 4 ഹിന്ദി കായിക വിനോദങ്ങൾ, 8 ബംഗാളി പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1 ഹിന്ദി റീജിയണൽ, 3 മ്യൂസിക്, 4 ഹിന്ദി മൂവികൾ, 4 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ചാനലുകൾ എന്നിവയും പാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പഞ്ചാബി സൂപ്പർ പായ്ക്ക് എസ്ഡി

ഈ പായ്ക്ക് പ്രതിമാസം 225 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്, പക്ഷേ പരമാവധി എണ്ണം ചാനലുകൾ (78 എസ്ഡി ചാനലുകൾ) വരുന്നു. 13 ഹിന്ദി സിനിമകൾ, 13 ഹിന്ദി വിനോദം, 9 ഹിന്ദി വാർത്തകൾ, 11 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, 9 ഹിന്ദി റീജിയണൽ, 6 കുട്ടികൾ, 7 സംഗീതം, 3 മറ്റ്, 5 സ്പോർട്സ്, 1 ഗുജറാത്തി, 1 പഞ്ചാബി റീജിയണൽ ചാനൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദീർഘകാല പ്ലാനുകൾ

ദീർഘകാല പ്ലാനുകൾ

തമിഴ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് എച്ച്ഡി

ഈ പായ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ 42 ചാനലുകൾ പ്രതിമാസം 374.1 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ടാറ്റ സ്കൈ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ പായ്ക്കാണിത്. 13 തമിഴ് റീജിയണൽ, 5 കന്നഡ റീജിയണൽ, 5 തെലുങ്ക് റീജിയണൽ, 6 മലയാള റീജിയണൽ, 3 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, 1 ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ്, 1 ഹിന്ദി മൂവി, 1 മ്യൂസിക്, 2 ഹിന്ദി ന്യൂസ്, 1 മറ്റ് 4 സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തമിഴ് ലൈറ്റ് പുതിയ എച്ച്ഡി

26 ചാനലുകളുള്ള ഈ പായ്ക്ക് പ്രതിമാസം 319.7 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. 12 തമിഴ് റീജിയണൽ, 3 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, 4 സ്പോർട്സ്, 1 ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ്, 1 ഹിന്ദി മൂവി, 1 മ്യൂസിക്, 2 ഹിന്ദി ന്യൂസ്, 1 മറ്റ്, 1 മലയാള റീജിയണൽ ചാനൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആറ് പുതിയ പായ്ക്കുകൾ ടാറ്റ സ്കൈ അവതരിപ്പിച്ചു
 

ആറ് പുതിയ പായ്ക്കുകൾ ടാറ്റ സ്കൈ അവതരിപ്പിച്ചു

തമിഴ് ലൈറ്റ് പുതിയ എസ്ഡി

ഈ പായ്ക്കിന് കീഴിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 26 ചാനലുകൾ ഒരു മാസം 199 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ചാനലുകളുടെ പട്ടികയിൽ 12 തമിഴ് പ്രാദേശിക, 3 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, 4 സ്പോർട്സ്, 1 ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത, 1 ഹിന്ദി സിനിമ, 1 സംഗീതം, 2 ഹിന്ദി വാർത്തകൾ, 1 മറ്റ് 1 മലയാള റീജിയണൽ ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തമിഴ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് എസ്ഡി

അവസാനമായി, ടാറ്റ സ്കൈയിലെ തമിഴ് ലൈറ്റ് പ്ലസ് എസ്ഡി പായ്ക്ക് 43 ചാനലുകൾ പ്രതിമാസം 225 രൂപയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 13 തമിഴ് മേഖലകൾ, 5 കന്നഡ റീജിയണൽ, 6 തെലുങ്ക് റീജിയണൽ, 6 മലയാളം റീജിയണൽ, 3 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, 1 ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകൾ, 1 ഹിന്ദി സിനിമ, 1 സംഗീതം, 2 ഹിന്ദി വാർത്തകൾ, 1 മറ്റ് 4 സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
DTH operator, Tata Sky, recently discontinued 12 long-term plans, and has now launched 6 monthly and annual packs. These packs are available for different geographical regions across the country. The newly launched packs comprise of one Punjabi pack, one Bengali pack and 4 Tamil packs.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X