കോബോട്ടുകൾ: മനുഷ്യരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായി ഭാവിയിൽ മാറിയേക്കാവുന്ന റോബോട്ടുകൾ

|

ഏറ്റവും പുതിയ പല ആധുനിക ഫാക്ടറികളിലേയും വ്യാവസായിക റോബോട്ടുകളെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് മൃഗശാലയിലെ കാണപ്പെടുന്നതുപോലെയാണ് - അവ ചെറുതും, കാണാൻ അഴകുള്ളതും, കൂടാതെ അവയുമൊത്ത്‌ കളികളിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയും. പക്ഷെ അവയുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഭംഗിയിൽ വീണുപോകരുത്. ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യർ യന്ത്രങ്ങളുമായി ഇടപ്പഴകി ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവും, നിലവിലെ വ്യവസായമേഖലയിലെ റോബോട്ടുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തടസപ്പെടുത്താനും കഴിവുള്ളവയാണ്. അടഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പുതിയ തലമുറ റോബോട്ടുകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ജോലി ചെയ്യുവാനും അതോടപ്പം മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകി പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കും.

ഓട്ടോമേഷൻ സവിശേഷത
 

അതിനാൽ, ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങളെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് 'കോലോബൊറേറ്റിവ് റോബോട്സ്' അല്ലെങ്കിൽ 'കോബോറ്റ്‌സ്' എന്നാണ്. ഒരു കമ്പനി പൂർണമായും ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന കാര്യം തികച്ചും സാധ്യമല്ല, എന്തെന്നാൽ, അത്തരത്തിലുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണ പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും മറ്റുമുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന സവിശേഷത ആവശ്യമാണ്. ഇതിനുപകരമായി, ഇപ്പോൾ നിർമിതാക്കൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന 'ഓട്ടോമേഷൻ' സവിശേഷതയെ നോക്കുകയാണ്.

കോബോട്ടുകൾ

ഇവിടെയാണ് കോബോട്ടുകളുടെ പ്രവേശനകവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നത്. വലുതും, വേഗതയോടു കൂടിയതുമായ വ്യവസായ റോബോട്ടുകളിൽ പൂർണമായ ഓട്ടോമേഷൻ സാധ്യമാണെകിലും, ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനും, കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഈ കോബോട്ടുകൾ വഴി സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, കോബോട്ടുകളെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഒരു ബാറ്ററി പാക്കിലെ സ്ക്രുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് മടുപ്പിക്കുന്നതും ക്ഷമയേറിയതുമായ ഒരു പ്രവർത്തിയയാണ്, ഇത് ലളിതമായി ചെയ്യുവാൻ കോബോട്ടുകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതും വളരെ വേഗത്തിൽ. മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തികളെ റോബോട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നതല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഈ കോബോട്ടുകൾ അവയുടെ പ്രത്യകതയും മനുഷ്യരുടെ കഴിവിനും, കരുത്തിനും, കൃത്യതയ്ക്കും കൂടിയിണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

90 ശതമാനം ജോലികൾ

ഒരു വ്യവസായത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഉൽപന്നം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ആ ഉല്പന്നത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഈ ഉത്പന്ന വികസന പ്രക്രിയയിൽ 90 ശതമാനം ജോലികൾ മനുഷ്യർ വഹിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോബോട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; അതായത്, നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുക, യോജിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കോബോട്ടുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യ തൊഴിലാളികൾ ആ നിർമാണത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടങ്ങളിലെ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.

വിനാശകരമായ നവീകരണം
 

വിനാശകരമായ നവീകരണം

വ്യവസായിക റോബോട്ടുകളെകാലും എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമാണ് കോബോട്ടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ജോലികൾക്കിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ, വ്യാവസായിക റോബോട്ടുകളുടെ വിപണിയുടെ 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് കോബോട്ടുകളുടെ വിൽപ്പന, ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചു കമ്പനികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. താരതമ്യേന ഈ റോബോട്ടുകളുടെ പ്രവേശനം വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ ചെറിയ പ്രവർത്തങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾ കാറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള നിർമ്മാണത്തിനായി പരമ്പരാഗത, ഭാരം കൂടിയ വ്യാവസായിക റോബോട്ടുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫണ്ടോ വൈദഗ്ധ്യമോ ഇല്ലാത്ത ചെറുകിട, ഇടത്തരം കമ്പനികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഈ റോബോട്ടുകൾ മറികടക്കുന്നു.

വ്യവസായിക റോബോട്ടുകൾ

വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാവസായിക റോബോട്ടുകളുടെ നിലവിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധാരണ പ്രസക്തമല്ലാത്തതും എന്നാൽ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ ആകർഷകവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കോബോട്ടുകൾക്ക് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, അവ ഫാക്ടറി തറയിൽ ചലിപ്പിക്കാനും പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഗ്രിപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാനും കഴിയും. കോബോട്ടുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനും മാറ്റാനും എളുപ്പമാണ്, വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതും മനുഷ്യരുമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ഇവ. കൂടുതൽ‌ പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ‌ കോബോട്ടുകൾ‌ സ്വീകരിക്കുകയും അവയ്‌ക്കായി പുതിയ ഉപയോഗങ്ങൾ‌ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ‌ ഈ കഴിവുകൾ‌ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമായിരിക്കും. ഡ്രോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സാധ്യത പലപ്പോഴും അവരുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പോലും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലും അപ്പുറമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോബോട്ടുകളുടെ വേഗത

കോബോട്ടുകളുടെ വേഗത, കൃത്യത, ഭാരം കയറ്റാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ വരും വർഷങ്ങളിൽ മികച്ചതായി തുടരുന്നതിനാൽ, പരമ്പരാഗത വ്യാവസായിക റോബോട്ടുകളുമായി മത്സരിക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ സാധിക്കും. അതിനാൽ, മുഖ്യധാരാ ഉപഭോക്താക്കളും അവ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിലവിലുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഡെൻമാർക്കിലെ യൂണിവേഴ്സൽ റോബോട്ടുകൾ പോലുള്ള പുതിയ പ്രവേശനക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എബിബി, കുക്ക, ഫാനൂക്ക് തുടങ്ങിയവർക്ക് കോബോട്ടുകളിൽ വളരെ ചെറിയ വിപണി വിഹിതമുണ്ട്. കാരണം, നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവർ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, വളർന്നുവരുന്ന വിപണിയിലെ കോബോട്ട് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ

വ്യാവസായിക റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ കോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തം ജീവനക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുപകരം അവർക്ക് ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാകും. നിലവിലുള്ള കമ്പനികളെ ഉയർന്നുവരുന്ന ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനും വരാനിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാനും ഇത് അനുവദിക്കും. ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും, കോബോട്ടുകളുടെ "സാമൂഹിക കഴിവുകൾ" ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാവസായിക റോബോട്ടുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാകാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന കാര്യം തികച്ചും വിശ്വസനീയമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ കോബോട്ടുകൾ ഫാക്ടറിയുടെ വൈവിധ്യമാർന്നതും ശക്തവുമായ വർക്ക്ഹോഴ്‌സുകളായി മാറിയേക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
For industrial robots, however, the risk of being replaced by cobots is much more real than for human workers. For now, sales of cobots form less than 5 percent of the market for industrial robots, in which a few large companies still dominate. But we argue the robotics industry is ripe for disruptive innovation by relatively small new entrants.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X