ചാർജിങ് കേബിൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾക്ക് ആമസോണിൽ ഓഫറുകൾ

ഇപ്പോൾ പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാന്റുകളിൽ പലതും തങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ ബോക്സിൽ ചാർജർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചാർജിങ് കേബിളുകൾ പ്രത്യേകം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ് ഉള്ളത്. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന ചാർജിങ് കേബിളുകൾ എല്ലാം ഒന്ന് വലിഞ്ഞാൽ കേടാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ കേബിളുകൾ നൽകുന്നു ചുരുക്കം ബ്രാന്റുകളെ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് കേബിളുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

 
ചാർജിങ് കേബിൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾക്ക് ആമസോണിൽ ഓഫറുകൾ

ഇടയ്ക്കിടെ ചാർജിങ് കേബിളുകൾ മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉത്പന്നമാണ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ. ഇവ കേബിളുകളെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ മികച്ച ഓഫറുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ചാർജറുകളും വയറുകളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ ആമസോണിലൂടെ 299 രൂപ മുതലുള്ള വിലൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഇതിൽ തന്നെയുള്ള പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വരെ വില വരുന്നു. ആമസോണിലൂടെ ഓഫറിൽ വാങ്ങാവുന്ന കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടറുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഓഫറുകളും നോക്കാം.

Rhymestore Spiral Charger Cable Protector Data Cable Saver Charging Cord Protective for iPhone Samsung Mackbook Universal Earphones Cable Cover (16 Pieces -Set 4))
₹179.00 (₹11.19 / Piece)
₹349.00
49%

റൈംസ്റ്റോർ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ ഡാറ്റ കേബിൾ

ഓഫർ വില: 179 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 349 രൂപ

കിഴിവ്: 49%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ റൈംസ്റ്റോർ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ ഡാറ്റ കേബിൾ 49% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 349 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 179 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 160 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Rhymestore® Spiral Charger Cable Protector Data Cable Saver Charging Cord Protective for iPhone Samsung Mackbook Universal Earphone Cable Cover (20 Pieces (Set 5)
₹195.00
₹399.00
51%

റൈംസ്റ്റോർ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

ഓഫർ വില: 195 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 399 രൂപ

കിഴിവ്: 51%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ റൈംസ്റ്റോർ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ 51% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 399 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 195 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 204 രൂപ ലാഭിക്കാം.

LAPSTER Spiral Charger Spiral Charger Cable Protectors for Wires Data Cable Saver Charging Cord Protective Cable Cover Set of 2 (8 Pieces)
₹149.00
₹999.00
85%

ലാപ്സ്റ്റർ സ്പൈറൽ ചാർജർ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

ഓഫർ വില: 149 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

കിഴിവ്: 85%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ലാപ്സ്റ്റർ സ്പൈറൽ ചാർജർ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ 85% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 149 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ 850 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Gizga Spiral Charger Cable Protector| Data Cable Saver| Charging Cord Protective Cover (Set of 10)
₹139.00
₹599.00
77%

ഗിസ്ഗ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

ഓഫർ വില: 139 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 599 രൂപ

കിഴിവ്: 77%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഗിസ്ഗ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ 77% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 599 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 139 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 460 രൂപ ലാഭിക്കാം. വമ്പിച്ച ഓഫറാണ് ഇത്.

 
Axxeum Lightning USB Data Charging Cable Protector and Saver for Both Ends for All Android and iPhone Smartphones (Pack of 3 | 12 Pieces)
₹105.00
₹299.00
65%

ആക്സിയം ലൈറ്റ്നിങ് യുഎസ്ബി ഡാറ്റ ചാർജിങ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

ഓഫർ വില: 135 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 499 രൂപ

കിഴിവ്: 73%

ആക്സിയം ലൈറ്റ്നിങ് യുഎസ്ബി ഡാറ്റ ചാർജിങ് കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 65% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 135 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 364 രൂപ ലാഭിക്കാം. ആകർഷകമായ ഡീലാണ് ഇത്.

Gannet Ultra Spiral Charger Cable Protector Data Cable Saver Charging Cord Protective Cable Cover Set of 1 (4 Pieces)
₹46.00
₹499.00
91%

ഗാനെറ്റ് അൾട്രാ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

ഓഫർ വില: 46 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 499 രൂപ

കിഴിവ്: 91%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഗാനെറ്റ് അൾട്രാ സ്പൈറൽ ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ 91% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 46 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 444 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Crysendo Spiral Triple Color (4 Pcs) (0.75 Meters) Cable Cord Charger Protector Saver Winder for iPhone & Android Charging Cable/Earphones (0.75 Meters / 75 cms- Half Size) (Pack of 4 Pieces)
₹289.00
₹399.00
28%

ക്രിസെൻഡോ സ്പൈറൽ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ

ഓഫർ വില: 289 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 399 രൂപ

കിഴിവ്: 28%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ക്രിസെൻഡോ സ്പൈറൽ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ 28% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 399 രൂപ വിലയുല്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 299 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 110 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Epaal® 8-in-1 Purple Spiral USB and Earphone Cable Protectors Winder, Sticker, Clips, Organizer Clip (Purple)
₹399.00
₹499.00
20%

ഇപാൽ 8 ഇൻ 1 പർപ്പിൾ സ്പൈറൽ യുഎസ്ബി, ഇയർഫോൺ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്‌ടറുകൾ

ഓഫർ വില: 399 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 499 രൂപ

കിഴിവ്: 20%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഇപാൽ 8 ഇൻ 1 പർപ്പിൾ സ്പൈറൽ യുഎസ്ബി, ഇയർഫോൺ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്‌ടറുകൾ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ടർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 100 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X