ആമസോണിലൂടെ ഈ ഇയർഫോണുകൾ 500 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ മികച്ച സവിശേഷതകളുള്ള ഇയർഫോണുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ബോട്ട്, ബോൾട്ട് ഓഡിയോ, പിട്രോൺ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഇയർഫോണുകൾ 1000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു. എന്നാൽ ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഇയർഫോണുകൾ അതിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കും. ആമസോൺ നൽകുന്ന ഓഫറിലൂടെ ഇപ്പോൾ മികച്ച ഇയർഫോണുകൾ 500 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ പോലും ലഭ്യമാണ്. എല്ലാ മുൻനിര ബ്രാന്റുകളുടെയും ഇയർഫോണുകൾ ആമസോണിലൂടെ കിഴിവിൽ വാങ്ങാം.

 
ആമസോണിലൂടെ ഈ ഇയർഫോണുകൾ 500 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം

ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ബാസ്‌ഹെഡ്‌സ് 100 ഇയർഫോൺസ് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ജെബിഎൽ C50HI വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് ഇപ്പോൾ വെറും 479 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമി, അമ്പ്രൈൻ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഇയർഫോണുകളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ വെറും 500 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഇയർഫോണുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Black)
₹329.00
₹999.00
67%

ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ്സ് 100 ഇൻ ഇയർ വയേഡ് ഇയർഫോൺസ് വിത്ത് മൈക്ക്

ഓഫർ വില: 399 രൂപ

കിഴിവ്: 999 രൂപ

കിഴിവ്: 60%

ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ്സ് 100 ഇൻ ഇയർ വയേഡ് ഇയർഫോൺസ് വിത്ത് മൈക്ക് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 60% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോൺസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 600 രൂപ ലാഭിക്കാം.

boAt Bassheads 242 in Ear Wired Earphones with Mic(Active Black)
₹528.00
₹1,490.00
65%

ബോട്ട് ബാസ് ഹെഡ്സ് 242 ഇൻ ഇയർ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ്

ഓഫർ വില: 499 രൂപ

കിഴിവ്: 1,490 രൂപ

കിഴിവ്: 67%

ബോട്ട് ബാസ് ഹെഡ്സ് 242 ഇൻ ഇയർ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 67% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,490 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1000 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

boAt Bassheads 102 in Ear Wired Earphones with Mic(Charcoal Black)
₹399.00
₹1,290.00
69%

ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ്സ് 102 ഇൻ ഇയർ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ്

ഓഫർ വില: 1,290 രൂപ

ഓഫർ വില: 399 രൂപ

കിഴിവ്: 891 രൂപ (69%)

ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ്സ് 102 ഇൻ ഇയർ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 69% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,290 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോൺസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 900 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

Boult Audio BassBuds X1 in-Ear Wired Earphones with 10mm Extra Bass Driver and HD Sound with mic(Black)
₹299.00
₹999.00
70%

ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ബാസ്ബഡ്സ് എക്സ്1 ഇൻ ഇയർ വയേഡ് ഇയർഫോൺസ്

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

ഓഫർ വില: 299 രൂപ

കിഴിവ്: 700 രൂപ (70%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ബോൾട്ട് ഓഡിയോ ബാസ്ബഡ്സ് എക്സ്1 ഇൻ ഇയർ വയേഡ് ഇയർഫോൺസ് 70% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 299 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോൺസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 700 രൂപ ലാഭിക്കാം.

 
boAt Bassheads 152 in Ear Wired Earphones with Mic(Active Black)
₹449.00
₹1,290.00
65%

ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ്സ് 152 ഇൻ ഇയർ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് വിത്ത് മൈക്ക്

ഓഫർ വില: 1,290 രൂപ

ഓഫർ വില: 499 രൂപ

കിഴിവ്: 791 രൂപ (61%)

ബോട്ട് ബാസ്ഹെഡ്സ് 152 ഇൻ ഇയർ വയർഡ് ഇയർഫോൺസ് വിത്ത് മൈക്ക് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 61% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,290 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 791 രൂപ ലാഭിക്കാം.

pTron Pride Lite HBE (High Bass Earphones) in-Ear Wired Headphones with in-line Mic, 10mm Powerful Driver for Stereo Audio, Noise Cancelling Headset with 1.2m Tangle-Free Cable & 3.5mm Aux - (Blue)
₹199.00
₹899.00
78%

പിട്രോൺ പ്രൈഡ് ലൈറ്റ് എച്ച്ബിഇ

ഓഫർ വില: 229 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 899 രൂപ

കിഴിവ്: 75%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ പിട്രോൺ പ്രൈഡ് ലൈറ്റ് എച്ച്ബിഇ ഇയർഫോൺസ് 75% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 899 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 229 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 670 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം. സ്റ്റീരിയോ ഓഡിയോയ്‌ക്കായുള്ള 10mm പവർഫുൾ ഡ്രൈവർ, 1.2m ടാംഗിൾ ഫ്രീ കേബിൾ, 3.5mm ഓക്സ് എന്നീ സവിശേഷതകളാണ് ഈ ഇയർഫോണിന് ഉള്ളത്.

realme Buds Classic Wired in Ear Earphones with Mic (Black)
₹399.00
₹699.00
43%

റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലാസിക് വയേഡ് ഇൻ ഇയർ ഇയർഫോൺസ്

ഓഫർ വില: 399 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 699 രൂപ

കിഴിവ്: 43%

റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലാസിക് വയേഡ് ഇൻ ഇയർ ഇയർഫോൺസ് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 43% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 699 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോൺസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 300 രൂപ ലാഭിക്കാം.

JBL C50HI Wired in Ear Earphones with Mic (Black)
₹479.00
₹999.00
52%

ജെബിഎൽ സി50എച്ച്ഐ വയേഡ് ഇൻ ഇയർ ഇയർഫോൺസ് വിത്ത് മൈക്ക്

ഓഫർ വില: 479 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

കിഴിവ്: 52%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ജെബിഎൽ സി50എച്ച്ഐ വയേഡ് ഇൻ ഇയർ ഇയർഫോൺസ് വിത്ത് മൈക്ക് 52% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർഫോൺസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 479 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോൺസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 420 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X