5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ

|

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെയിൽ സമയത്ത് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളാണ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ. പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന മിക്കവാറും ആളുകളും 5ജി ഫോണുകൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാലമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോൺ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്നുണ്ട്.

 

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ്, ഷവോമി, iQOO, സാംസങ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വമ്പിച്ച കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. അടുത്തിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത വൺപ്ലസ് നോർഡ് 2ടി 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 28,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഷവോമി 11ടി പ്രോ 5ജി ഹൈപ്പർഫോൺ സെയിലിലൂടെ 37,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഈ സെയിലിലൂടെ വാങ്ങാവുന്ന 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും അവയുടെ ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് 2ടി 5ജി

വൺപ്ലസ് നോർഡ് 2ടി 5ജി

ഓഫർ വില: 28,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 33,999 രൂപ

കിഴിവ്: 5000 രൂപ (15%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 2ടി 5ജി 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 33,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 28,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

ഈ ഫീച്ചറുകൾ സാംസങ് ഫോണുകളിൽ മാത്രം ?ഈ ഫീച്ചറുകൾ സാംസങ് ഫോണുകളിൽ മാത്രം ?

ഷവോമി 11ടി പ്രോ 5ജി ഹൈപ്പർഫോൺ
 

ഷവോമി 11ടി പ്രോ 5ജി ഹൈപ്പർഫോൺ

യഥാർത്ഥ വില: 52,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 37,999 രൂപ

കിഴിവ്: 28%

ഷവോമി 11ടി പ്രോ 5ജി ഹൈപ്പർഫോൺ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 28% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 52,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 37,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 15000 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

iQOO നിയോ 6 5ജി

iQOO നിയോ 6 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 34,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 29,999 രൂപ

കിഴിവ്: 5000 രൂപ (14%)

iQOO നിയോ 6 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 34,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 29,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഷവോമി 11 ലൈറ്റ് എൻഇ 5ജി

ഷവോമി 11 ലൈറ്റ് എൻഇ 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 31,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 24,999 രൂപ

കിഴിവ്: 7000 രൂപ (22%)

ഷവോമി 11 ലൈറ്റ് എൻഇ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 22% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 31,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 24,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 7000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

യൂസേഴ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സമ്മാനവുമായി ബിഎസ്എൻഎൽയൂസേഴ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സമ്മാനവുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ

വൺപ്ലസ് 10ആർ 5ജി

വൺപ്ലസ് 10ആർ 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 38,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 34,999 രൂപ

കിഴിവ്: 4000 രൂപ (10%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ് 10ആർ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 38,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 34,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എ73 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി എ73 5ജി

ഓഫർ വില: 41,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 47,490 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

സാംസങ് ഗാലക്സി എ73 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 47,490 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 41,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ 500 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എ33 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി എ33 5ജി

ഓഫർ വില: 29,998 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 33,990 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എ33 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 33,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 29,998 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ വാങ്ങണം 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വില വരുന്ന ഈ വിവോ ഫോണുകൾഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ വാങ്ങണം 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വില വരുന്ന ഈ വിവോ ഫോണുകൾ

സാംസങ് ഗാലക്സി എ53 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി എ53 5ജി

ഓഫർ വില: 34,498 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 38,990 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എ53 5ജി 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 38,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 34,498 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4500 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

വൺപ്ലസ് 9 5ജി

വൺപ്ലസ് 9 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 54,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 42,999 രൂപ

കിഴിവ്: 12000 രൂപ (22%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ് 9 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 22% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 54,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 42,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 12000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Best Mobiles in India

English summary
Amazon Great Freedom Festival Sale offers 5G smartphones from leading brands like OnePlus, Xiaomi, iQOO and Samsung at huge discounts.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X