എൽജി സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് 51 ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിൽ

ഇന്ത്യയിലെ സ്മാർട്ട് ടിവി വിപണിയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് എൽജി. റോൾ ചെയ്യാവുന്ന ടിവികളും തെന്നി മാറി വശത്തേക്ക് തിരിയുന്നവയുമെല്ലാമായി സ്മാർട്ട്ഫോൺ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കാൻ എൽജി മുൻനിരയിൽ തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ എൽജി സ്‌മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. കാരണം, ആമസോൺ ഇപ്പോൾ എൽഡി ഡേയ്സ് സെയിൽ എന്ന പേരിൽ പുതിയ വിൽപ്പന ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എൽജി സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് 51 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് ആമസോൺ നൽകുന്നത്.

 
എൽജി സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് 51 ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ

ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ എൽജി 121 സെമി (48 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി സ്മാർട്ട് ഒഎൽഇഡി ടിവി 48 എ1പിടിസെഡ് 84,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ഒലെഡ് ടിവി 55എ1പിടിഇസെഡ് 1,04,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എൽജി 108 സെമി (43 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് നാനോസെൽ ടിവി 43എൻഎഎൻO73ടിപിഇസെഡ് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ ലഭിക്കും. എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് നാനോസെൽ ടിവി 55എൻഎഎൻഒ73ടിപിസെഡ് 65,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആമസോണിലൂടെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങാവുന്ന എൽജി സ്മാർട്ട് ടിവികൾ നോക്കാം.

LG 121 cm (48 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV 48A1PTZ (Dark Meteo Titan) (2021 Model)

എൽജി 121 സെമി (48 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ഒലെഡ് ടിവി 48A1PTZ

യഥാർത്ഥ വില: 1,69,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 84,999 രൂപ

കിഴിവ്: 84,991 രൂപ (50%)

എൽജി 121 സെമി (48 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ഒലെഡ് ടിവി 48A1PTZ ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 50% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,69,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 84,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 84,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

LG 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV 55A1PTZ (Dark Meteo Titan) (2021 Model)
₹1,25,000.00
₹189,000.00
34%

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ഒലെഡ് ടിവി 55A1PTZ

യഥാർത്ഥ വില: 1,89,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 1,04,999 രൂപ

കിഴിവ്: 84,991 രൂപ (45%)

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ഒലെഡ് ടിവി 55A1PTZ ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 45% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,89,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 1,04,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ എൽജി സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 84,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

LG 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart NanoCell TV 43NANO73TPZ (Ashed Blue) (2021 Model)

എൽജി108 സെമി (43 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് നാനോസെൽ ടിവി 43NANO73TPZ

യഥാർത്ഥ വില: 69,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 46,999 രൂപ

കിഴിവ്: 22,991 രൂപ (33%)

എൽജി108 സെമി (43 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് നാനോസെൽ ടിവി 43NANO73TPZ ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 33% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 69,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 46,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ എൽജി സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 22,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

 
LG 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart NanoCell TV 55NANO73TPZ (Ashed Blue) (2021 Model)
₹79,012.00
₹109,990.00
28%

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് നാനോസെൽ ടിവി 55NANO73TPZ

യഥാർത്ഥ വില: 1,09,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 65,999 രൂപ

കിഴിവ്: 43,991 രൂപ (40%)

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് നാനോസെൽ ടിവി 55NANO73TPZ ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 40% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,09,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 65,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ എൽജി ടിവി വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ 43,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

LG 127 cm (50 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 50UP7500PTZ (Rocky Black) (2021 Model)

എൽജി 127 സെമി (50 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 50UP7500PTZ

യഥാർത്ഥ വില: 64,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 46,999 രൂപ

കിഴിവ്: 17,991 രൂപ (28%)

എൽജി 127 സെമി (50 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 50UP7500PTZ ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 28% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 64,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 46,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ എൽജി സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 17,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

LG 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UP7500PTZ (Rocky Black) (2021 Model)

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 55UP7500PTZ

യഥാർത്ഥ വില: 79,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 52,999 രൂപ

കിഴിവ്: 26,991 രൂപ (34%)

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 55UP7500PTZ ആമസോൺ എൽജി ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 34% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 79,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 52,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 26,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X