സ്മാർട്ട് ടിവികൾ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്

|

സ്മാർട്ട് ടിവികൾ സജീവമാകുന്ന കാലമാണ് ഇത്. വീടുകളിലെ പഴയ ടിവി മാറ്റി പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരമാണ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഒരുക്കുന്നത്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിലിലൂടെയാണ് സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഷവോമി, വിയു, വൺപ്ലസ്, റിയൽമി തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് കിഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിലിലൂടെ കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് ടിവികൾ പരിചയപ്പെടാം.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സെപ്റ്റംബർ 7നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ സെയിൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കും. സ്മാർട്ട് ടിവികൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ സെയിലിലൂടെ സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫർ നാളെ ലഭിക്കുകയില്ല. ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിലിലൂടെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് നൽകുന്ന ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

എംഐ 4എ പ്രോ 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി

എംഐ 4എ പ്രോ 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 16,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

കിഴിവ്: 17%

എംഐ 4എ പ്രോ 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 16,499 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 4എക്സ് 108സെമീ (43 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി
 

എംഐ 4എക്സ് 108സെമീ (43 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 29,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 34,999 രൂപ

കിഴിവ്: 14%

എംഐ 4എക്സ് 108സെമി (43 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 29,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 4എ ഹൊറൈസൺ എഡിഷൻ 100 സെമീ (40 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

എംഐ 4എ ഹൊറൈസൺ എഡിഷൻ 100 സെമീ (40 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 23,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 29,999 രൂപ

കിഴിവ്: 20%

എംഐ 4എ ഹൊറൈസൺ എഡിഷൻ 100 സെമീ (40 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 23,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 4എ ഹൊറൈസൺ എഡിഷൻ 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി

എംഐ 4എ ഹൊറൈസൺ എഡിഷൻ 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 17,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

എംഐ 4എ ഹൊറൈസൺ എഡിഷൻ 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 17,499 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 4എ പ്രോ 108 സെമീ (43 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

എംഐ 4എ പ്രോ 108 സെമീ (43 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 26,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 29,999 രൂപ

കിഴിവ്: 10%

എംഐ 4എ പ്രോ 108 സെമീ (43 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 26,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

വിയു പ്രീമിയം 108 സെമീ (43 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ചഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (43യുഎസ്)

വിയു പ്രീമിയം 108 സെമീ (43 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ചഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (43യുഎസ്)

ഓഫർ വില: 24,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 40,000 രൂപ

കിഴിവ്: 37%

വിയു പ്രീമിയം 108 സെമീ (43 ഇഞ്ച്) ഫുൾ എച്ചഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (43യുഎസ്) ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 37% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 24,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഐഫൽകോൺ ബൈ ടിസിഎൽ 139 സെമീ (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4 കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഐഫൽകോൺ ബൈ ടിസിഎൽ 139 സെമീ (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4 കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 35,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 70,990 രൂപ

കിഴിവ്: 49%

ഐഫൽകോൺ ബൈ ടിസിഎൽ 139 സെമീ (55 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4 കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (55K61) 49% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 35,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വൺപ്ലസ് വൈ സീരീസ് 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (32HA0A00)

വൺപ്ലസ് വൈ സീരീസ് 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (32HA0A00)

ഓഫർ വില: 17,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

കിഴിവ്: 10%

വൺപ്ലസ് വൈ സീരീസ് 80 സെമീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി (32HA0A00) ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 17,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 4എക്സ് 125.7 സെമീ (50 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

എംഐ 4എക്സ് 125.7 സെമീ (50 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി

ഓഫർ വില: 37,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 41,999 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

എംഐ 4എക്സ് 125.7 സെമീ (50 ഇഞ്ച്) അൾട്രാ എച്ച്ഡി (4കെ) എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് സെയിൽ സമയത്ത് 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി 37,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Flipkart is offering a great opportunity for those who want to replace their old TV with a new smart TV. Smart TVs are available at discounts through the Flipkart Home Entertainment Sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X