ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുമായി പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേയ്സ് സെയിൽ

|

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ വില വിഭാഗമാണ് ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ. വില കുറഞ്ഞ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളാണ് പേടിഎം മാൾ നൽകുന്നത്. പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 27 ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവ് ലഭിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 20ന് ആരംഭിച്ച ഈ വിൽപ്പന ഇന്ന് അവസാനിക്കും.

 

പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ

നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് മികച്ച അവസരം. ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ എല്ലാ മുൻനിര ബ്രാന്റുകളുടെയും ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ഐസെയിലിലൂടെ 4,199 രൂപ മുതലുള്ള വിലയ്ക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ലഭിക്കും. ഇത് കൂടാതെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ, പേടിഎം പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് വിസ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 10% അധിക ക്യാഷ് ബാക്ക് തുടങ്ങിയ ഓഫറുകളും ലഭിക്കും.

വിവോ വൈ11 (3 ജിബി റാം, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിനറൽ ബ്ലൂ)

വിവോ വൈ11 (3 ജിബി റാം, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിനറൽ ബ്ലൂ)

ഓഫർ വില: 9,490 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,990 രൂപ

കിഴിവ്: 27%

പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് വിവോ വൈ11 (3 ജിബി റാം, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിനറൽ ബ്ലൂ) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 27% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9,490 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റെഡ്മി 9എ (3ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്)
 

റെഡ്മി 9എ (3ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്)

ഓഫർ വില: 8,970 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 9,499 രൂപ

കിഴിവ്: 6%

പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് റെഡ്മി 9എ (3ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 6% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 8,970 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ21 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂ)

വിവോ വൈ21 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂ)

ഓഫർ വില: 13,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 17,990 രൂപ

കിഴിവ്: 22%

പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് വിവോ വൈ21 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലൂ) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 22 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 13,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എം01 കോർ (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ബ്ലാക്ക്)

സാംസങ് ഗാലക്സി എം01 കോർ (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ബ്ലാക്ക്)

ഓഫർ വില: 6,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 8,499 രൂപ

കിഴിവ്: 18%

പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് സാംസങ് ഗാലക്സി എം01 കോർ (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ബ്ലാക്ക്) 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 6,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ20 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലാക്ക്)

വിവോ വൈ20 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലാക്ക്)

ഓഫർ വില: 12,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 16,990 രൂപ

കിഴിവ്: 24%

വിവോ വൈ20 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലാക്ക്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് 24% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12,990 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി25എസ് (4ജിബി റാം, 128ജിബി സ്റ്റോറേജ്, വാട്ടറി ബ്ലൂ)

റിയൽമി സി25എസ് (4ജിബി റാം, 128ജിബി സ്റ്റോറേജ്, വാട്ടറി ബ്ലൂ)

ഓഫർ വില: 12,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 4%

റിയൽമി സി25എസ് (4ജിബി റാം, 128ജിബി സ്റ്റോറേജ്, വാട്ടറി ബ്ലൂ) സ്മാർട്ട്ഫോൺ പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് 4% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി11 2021 (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, കൂൾ ഗ്രേ)

റിയൽമി സി11 2021 (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, കൂൾ ഗ്രേ)

ഓഫർ വില: 7,984 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 8,499 രൂപ

കിഴിവ്: 6%

റിയൽമി സി11 2021 (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, കൂൾ ഗ്രേ) സ്മാർട്ട്ഫോൺ പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് 6% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 7,984 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

ഓപ്പോ എ12 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ബ്ലൂ)

ഓപ്പോ എ12 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ബ്ലൂ)

ഓഫർ വില: 11,490 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 11,990 രൂപ

കിഴിവ്: 4%

പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് ഓപ്പോ എ12 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ബ്ലൂ) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 4% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 11,490 രൂപ മുതലുള്ള വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ20എ (3ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, നെബുല ബ്ലൂ)

വിവോ വൈ20എ (3ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, നെബുല ബ്ലൂ)

ഓഫർ വില: 11,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 15,490 രൂപ

കിഴിവ്: 23%

പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് വിവോ വൈ20എ (3ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, നെബുല ബ്ലൂ) 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 11,990 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ20 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, പ്യുവറസ്റ്റ് ബ്ലൂ)

വിവോ വൈ20 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, പ്യുവറസ്റ്റ് ബ്ലൂ)

ഓഫർ വില: 12,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 16,990 രൂപ

കിഴിവ്: 24%

വിവോ വൈ20 (4ജിബി റാം, 64ജിബി സ്റ്റോറേജ്, പ്യുവറസ്റ്റ് ബ്ലൂ) സ്മാർട്ട്ഫോൺ പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് 24% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിവോ വൈ30 (4ജിബി റാം, 128ജിബി സ്റ്റോറേജ്, എമറാൾഡ് ബ്ലാക്ക്)

വിവോ വൈ30 (4ജിബി റാം, 128ജിബി സ്റ്റോറേജ്, എമറാൾഡ് ബ്ലാക്ക്)

ഓഫർ വില: 13,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 18,990 രൂപ

കിഴിവ്: 26%

വിവോ വൈ30 (4ജിബി റാം, 128ജിബി സ്റ്റോറേജ്, എമറാൾഡ് ബ്ലാക്ക്) സ്മാർട്ട്ഫോൺ പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് 26% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 13,990 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി20 (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, കൂൾ ഗ്രേ)

റിയൽമി സി20 (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, കൂൾ ഗ്രേ)

ഓഫർ വില: 7,991 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 8,499 രൂപ

കിഴിവ്: 6%

പേടിഎം മാൾ ബജറ്റ് ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി സി20 (2ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, കൂൾ ഗ്രേ) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 6% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 7,991 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Budget smartphones are the most sought after smartphone in India. Paytm Mall has come up with attractive offers for these affordable smartphones.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X