റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ഓഫറുകളുമായി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ

|

ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാന്റാണ് റിയൽമി. ധാരാളം മികച്ച ഡിവൈസുകൾ റിയൽമി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പോലും മികച്ച ഫീച്ചറുകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഏപ്രിൽ മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെയാണ് റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജനപ്രിയ മോഡലുകൾക്കും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 9 സീരീസ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ മികച്ച ഓഫറിൽ സ്വന്തമാക്കാം. റിയൽമി 9 പ്രോ 5ജി, റിയൽമി 9 പ്രോ+ 5ജി, റിയൽമി 9ഐ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം 17,999 രൂപ, 26,999 രൂപ, 14,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിലകളിൽ ലഭ്യമാണ്. റിയൽമി 8 സീരീസ് ഡിവൈസുകൾക്കും ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ ലഭിക്കും. റിയൽമി ജിടി 5ജി, റിയൽമി ജിടി 2 പ്രോ എന്നിവ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൌണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ ഓഫറിൽ വാങ്ങാവുന്ന ഡിവൈസുകളും അവയ്ക്കുള്ള ഓഫറുകളും നോക്കാം.

റിയൽമി 9ഐ (പ്രിസം ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം)
 

റിയൽമി 9ഐ (പ്രിസം ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 14,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

കിഴിവ്: 11%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 9ഐ (പ്രിസം ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 11% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 14,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

അടുത്തയാഴ്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇവയാണ്അടുത്തയാഴ്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇവയാണ്

റിയൽമി 9 പ്രോ+ 5ജി (മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

റിയൽമി 9 പ്രോ+ 5ജി (മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 26,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 29,999 രൂപ

കിഴിവ്: 10%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 9 പ്രോ+ 5ജി (മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 29,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 26,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

റിയൽമി 9 പ്രോ 5ജി (സൺറൈസ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)

റിയൽമി 9 പ്രോ 5ജി (സൺറൈസ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 17,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 21,999 രൂപ

കിഴിവ്: 18%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 9 പ്രോ 5ജി (സൺറൈസ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 21,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

റിയൽമി 8 (സൈബർ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി 8 (സൈബർ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 15,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

കിഴിവ്: 5%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 8 (സൈബർ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം) 5% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 15,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ആധിപത്യം തുടർന്ന് ഷവോമിഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ആധിപത്യം തുടർന്ന് ഷവോമി

റിയൽമി ജിടി 2 പ്രോ (സ്റ്റീൽ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

റിയൽമി ജിടി 2 പ്രോ (സ്റ്റീൽ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 49,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 57,999 രൂപ

കിഴിവ്: 13%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി ജിടി 2 പ്രോ (സ്റ്റീൽ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 57,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 49,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 8000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

റിയൽമി 8എസ് 5ജി (യൂണിവേഴ്സ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

റിയൽമി 8എസ് 5ജി (യൂണിവേഴ്സ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 19,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 22,999 രൂപ

കിഴിവ്: 13%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് മൻത്ത് എൻഡ് മൊബൈൽ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 8എസ് 5ജി (യൂണിവേഴ്സ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 22,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 19,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം

Best Mobiles in India

English summary
Realme smartphones are available at attractive offers through Flipkart Month End Mobile Fest Sale. Offers are available for Realme GT Series, Realme 9 Series and Realme 8 Series phones.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X