8-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച് ഷവോമി ഇന്ത്യ, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് 60 ശതമാനം കിഴിവ്

|

ഷവോമി എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ എട്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ വാർഷിക വേളയിൽ ഷവോമി റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡിവൈസുകൾക്ക് 60 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജനപ്രിയ മോഡലുകൾക്കെല്ലാം ഷവോമി ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

 

ഷവോമി 8-ാം വാർഷികം

ഷവോമി 8-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സെയിലിലൂടെ ഷവോമി 11ഐ 5ജി, ഷവോമി12 പ്രോ, റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ+, റെഡ്മി 9എ സ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ ഡിവൈസുകൾ ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഈ സെയിൽ സമയത്ത് ഓഫറിൽ വാങ്ങാവുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നോക്കാം.

ഷവോമി 11 ലൈറ്റ് എൻഇ 5ജി (Xiaomi 11 Lite NE 5G)

ഷവോമി 11 ലൈറ്റ് എൻഇ 5ജി (Xiaomi 11 Lite NE 5G)

ഓഫർ വില: 18,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 31,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് ഷവോമി 11 ലൈറ്റ് എൻഇ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 31,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 18,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ജാവയാണ് വില്ലൻ; ബാറ്ററി കുടിയനെന്ന ചീത്തപ്പേര് മാറ്റാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ ക്രോംജാവയാണ് വില്ലൻ; ബാറ്ററി കുടിയനെന്ന ചീത്തപ്പേര് മാറ്റാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ ക്രോം

ഷവോമി 11ഐ 5ജി  (Xiaomi 11i 5G)
 

ഷവോമി 11ഐ 5ജി (Xiaomi 11i 5G)

ഓഫർ വില: 18,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 31,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് ഷവോമി 11ഐ 5ജി ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 31,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 18,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഷവോമി 12 പ്രോ 5ജി (Xiaomi 12 Pro 5G)

ഷവോമി 12 പ്രോ 5ജി (Xiaomi 12 Pro 5G)

ഓഫർ വില: 62,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 79,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് ഷവോമി 12 പ്രോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 79,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 62,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഷവോമി 11ടി പ്രോ 5ജി (Xiaomi 11T Pro 5G)

ഷവോമി 11ടി പ്രോ 5ജി (Xiaomi 11T Pro 5G)

ഓഫർ വില: 32,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 49,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് ഷവോമി 11ടി പ്രോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 49,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 32,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ജിമെയിൽ ഉപയോഗം അടിപൊളിയാക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾജിമെയിൽ ഉപയോഗം അടിപൊളിയാക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഷവോമി 11ഐ ഹൈപ്പർചാർജ് 5ജി (Xiaomi 11i Hypercharge 5G)

ഷവോമി 11ഐ ഹൈപ്പർചാർജ് 5ജി (Xiaomi 11i Hypercharge 5G)

ഓഫർ വില: 20,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 31,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് ഷവോമി 11ഐ ഹൈപ്പർചാർജ് 5ജി ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 31,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 20,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 11എക്സ് പ്രോ 5ജി (Mi 11X Pro 5G)

എംഐ 11എക്സ് പ്രോ 5ജി (Mi 11X Pro 5G)

ഓഫർ വില: 29,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 47,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് എംഐ 11എക്സ് പ്രോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 47,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 29,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

എംഐ 11എക്സ് 5ജി (Mi 11X 5G)

എംഐ 11എക്സ് 5ജി (Mi 11X 5G)

ഓഫർ വില: 22,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 34999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് എംഐ 11എക്സ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 34999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 22,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ വാങ്ങാവുന്ന ക്യാമറകൾഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ വാങ്ങാവുന്ന ക്യാമറകൾ

എംഐ 11 ലൈറ്റ് (Mi 11 Lite)

എംഐ 11 ലൈറ്റ് (Mi 11 Lite)

ഓഫർ വില: 19,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 25,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് എംഐ 11 ലൈറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 25,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 19,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ പ്ലസ് (Redmi Note 11 Pro+ 5G)

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ പ്ലസ് (Redmi Note 11 Pro+ 5G)

ഓഫർ വില: 17,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 24,999 രൂപ

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ പ്ലസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ (Redmi Note 11 Pro)

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ (Redmi Note 11 Pro)

ഓഫർ വില: 17,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 22,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 22,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വിമാനയാത്ര സാധാരണക്കാർക്കും; കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റെടുക്കാനുള്ള വഴികൾവിമാനയാത്ര സാധാരണക്കാർക്കും; കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റെടുക്കാനുള്ള വഴികൾ

റെഡ്മി നോട്ട് 11 എസ് (Redmi Note 11S)

റെഡ്മി നോട്ട് 11 എസ് (Redmi Note 11S)

ഓഫർ വില: 14,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് റെഡ്മി നോട്ട് 11 എസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 14,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റെഡ്മി നോട്ട് 11 (Redmi Note 11)

റെഡ്മി നോട്ട് 11 (Redmi Note 11)

ഓഫർ വില: 11,699 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 17,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് റെഡ്മി നോട്ട് 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,699 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റെഡ്മി 10 (Redmi 10)

റെഡ്മി 10 (Redmi 10)

ഓഫർ വില: 8,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ഷവോമി 8-ാം വാർഷിക സെയിൽ സമയത്ത് റെഡ്മി 10 സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 8,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വെറും 25,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയും 8 ജിബി റാമും ഉള്ള ഷവോമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾവെറും 25,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയും 8 ജിബി റാമും ഉള്ള ഷവോമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

Best Mobiles in India

English summary
Xiaomi is celebrating its 8th anniversary in India. The company is giving attractive offers on Xiaomi Redmi smartphones during this anniversary.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X