വോഡാഫോൺ ഐഡിയ വരിക്കാർക്ക് 300 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വിലയിൽ തകർപ്പൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

|

വോഡാഫോൺ ഐഡിയ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പല വില വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി പ്ലാനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 300 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വിലയുള്ള വിഐയുടെ ചില പ്ലാനുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. 179 രൂപ മുതൽ 299 രൂപ വരെ വിലയുള്ള പ്ലാനുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ, സൌജന്യ കോളിങ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ പ്ലാനുകളിലൂടെ ലഭിക്കും.

 

വിഐ 179 രൂപ പ്ലാൻ

വിഐ 179 രൂപ പ്ലാൻ

വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ 179 രൂപ പ്ലാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊത്തം 2 ജിബി ഡാറ്റയാണ് നൽകുന്നത്. അധികം ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പ്ലാൻ മതിയാകില്ല. കോളുകൾക്കും വാലിഡിറ്റിക്കുമായി ആശ്രയിക്കാവുന്ന വില കുറഞ്ഞ പ്ലാനാണ് ഇത്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയും മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 300 എസ്എംഎസുകളും ലഭിക്കുന്നു.

വില കുറഞ്ഞ പ്ലാൻ

വില കുറഞ്ഞ പ്ലാനാണ് എങ്കിലും ഈ പ്ലാനിലൂടെ വിഐ മൂവീസ്, ടിവി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സൌജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന 2 ജിബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എംബി ഡാറ്റയ്ക്കും 50 പൈസ വീതം ഈടാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാനല്ല ഇത്.

ഡാറ്റ വാരിക്കോരിയെറിഞ്ഞ് വിഐ; പരിഷ്കരിച്ചത് ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകൾഡാറ്റ വാരിക്കോരിയെറിഞ്ഞ് വിഐ; പരിഷ്കരിച്ചത് ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകൾ

വിഐ 195 രൂപ പ്ലാൻ
 

വിഐ 195 രൂപ പ്ലാൻ

വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ 194 രൂപ പ്ലാനും 179 രൂപ പ്ലാനിന് സമാനമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 2 ജിബി ഡാറ്റ മാത്രമേ ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുള്ളു. ഈ പ്ലാനിലൂടെ 31 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വാലിഡിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പ്ലാനാണ് ഇത്.

അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളും 195 രൂപ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 300 എസ്എംഎസുകളാണ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. വിഐ മൂവീസ്, ടിവി ആക്സസ് ഈ പ്ലാനും നൽകുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഇത്.

വിഐ 209 രൂപ പ്ലാൻ

വിഐ 209 രൂപ പ്ലാൻ

209 രൂപ വിലയുള്ള വോഡാഫോൺ ഐഡിയ പ്ലാനിലൂടെ വരിക്കാർക്ക് 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രതിദിന ഡാറ്റ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന പ്ലാൻ അല്ല. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി ഈ പ്ലാനിലൂടെ 4 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നു. ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകൾ വീതവും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. വാട്സ്ആപ്പും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രം ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പ്ലാനാണ് ഇത്.

ഇനി വല്ല ബിരിയാണിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? വോഡാഫോൺ ഐഡിയയിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പതിനായിരങ്ങൾഇനി വല്ല ബിരിയാണിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? വോഡാഫോൺ ഐഡിയയിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പതിനായിരങ്ങൾ

വിഐ

വിഐയുടെ 209 രൂപ പ്ലാനിലൂടെ വരിക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന 1 ജിബി ഡാറ്റ അവസാനിച്ചാൽ ഓരോ എംബി ഡാറ്റയ്ക്കും 50 പൈസ നിരക്കിൽ ഈടാക്കും. വിഐ മൂവീസ്, ടിവി ആക്സസും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.

വിഐ 219 രൂപ പ്ലാൻ

വിഐ 219 രൂപ പ്ലാൻ

219 രൂപ വിലയുള്ള വോഡാഫോൺ ഐഡിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ വരിക്കാർക്ക് ദിവസവും 1 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്നു. പ്രതിദിന ഡാറ്റ ആനുകൂല്യമുള്ള ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പ്ലാനാണ് ഇത്. ഈ പ്ലാനിന് 21 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 21 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും.

എസ്എംഎസുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളും 219 രൂപ പ്ലാനിലൂടെ വിഐ നൽകുന്നുണ്ട്. ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. ദിവസവുമുള്ള 1 ജിബി ഡാറ്റ ആനുകൂല്യം അവസാനിച്ചാൽ വേഗത 64 കെബിപിഎസ് ആയി കുറയും. വിഐ മൂവീസ്, ടിവി ആക്സസും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നു.

ജിയോയും വിഐയും എയർടെല്ലും നൽകുന്ന 299 രൂപ പ്ലാനുകളിൽ മികച്ചത് ഏത്ജിയോയും വിഐയും എയർടെല്ലും നൽകുന്ന 299 രൂപ പ്ലാനുകളിൽ മികച്ചത് ഏത്

വിഐ 239 രൂപ പ്ലാൻ

വിഐ 239 രൂപ പ്ലാൻ

ദൈനം ദിന ഡാറ്റ ആനുകൂല്യം വേണ്ടവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പ്ലാനാണ് 239 രൂപയുടേത്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ ദിവസവും 1 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാനിന് 24 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഈ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്ക് പ്ലാൻ മതിയാകുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച ഒന്നാണ് 239 രൂപയുടെ പ്ലാൻ. മറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകളെ പോലെ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിൽ ഉടനീളം അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്.

239 രൂപയുടെ പ്ലാൻ

239 രൂപയുടെ പ്ലാനിലൂടെ വരിക്കാർക്ക് ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകൾ ലഭിക്കും. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 24 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന ഈ പ്ലാൻ ദിവസേനയുള്ള 1 ജിബി ഡാറ്റ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 64 കെബിപിഎസ് എന്ന വേഗതയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് നൽകുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പ്രതിദിന ഡാറ്റയോട് കൂടിയ പ്ലാൻ വേണ്ടവർക്ക് മികച്ച ചോയിസാണ് ഈ പ്ലാൻ.

വിഐ 249 രൂപ പ്ലാൻ

വിഐ 249 രൂപ പ്ലാൻ

വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ 249 രൂപ വിലയുള്ള പ്ലാനിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ദിവസവും 1 ജിബി ഡാറ്റ തികയാതെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പ്ലാനാണ് ഇത്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ 21 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി പ്ലാൻ 31.5 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്നു.

ടെലിക്കോം വിപണി പിടിച്ചടക്കാൻ വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ 151 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള കിടിലൻ പ്ലാൻടെലിക്കോം വിപണി പിടിച്ചടക്കാൻ വോഡാഫോൺ ഐഡിയയുടെ 151 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള കിടിലൻ പ്ലാൻ

വിഐ മൂവീസ്, ടിവി ആക്സസ്

249 രൂപ പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ലഭിക്കും. വിഐ മൂവീസ്, ടിവി ആക്സസും പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന 1.5 ജിബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത 64 കെബിപിഎസ് ആയി കുറയുന്നു.

വിഐ 269 രൂപ പ്ലാൻ

വിഐ 269 രൂപ പ്ലാൻ

269 രൂപ പ്ലാനിലൂടെ വോഡാഫോൺ ഐഡിയ ദിവസവും 1 ജിബി ഡാറ്റയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. വിഐയുടെ ഈ പ്ലാനിന് 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. പ്ലാൻ മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 28 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്നു.

1 ജിബി ഡാറ്റ

വിഐ മൂവീസ്, ടിവി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസും 269 രൂപ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ദിവസവുമുള്ള 1 ജിബി ഡാറ്റ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 64 കെബിപിഎസ് വേഗതയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്ലാൻ ദിവസവും 1 ജിബി ഡാറ്റ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മികച്ച ചോയിസാണ്. വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ വൈഫൈ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

5ജിയോട് മുഖം തിരിച്ച് വോഡാഫോൺ ഐഡിയ; സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിനായി അധികം പണം ചിലവഴിക്കില്ല5ജിയോട് മുഖം തിരിച്ച് വോഡാഫോൺ ഐഡിയ; സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിനായി അധികം പണം ചിലവഴിക്കില്ല

വിഐ 299 രൂപ പ്ലാൻ

വിഐ 299 രൂപ പ്ലാൻ

വോഡാഫോൺ ഐഡിയ നൽകുന്ന 299 രൂപ പ്ലാനിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഈ പ്ലാനിനുള്ളത്. മൊത്തം വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കുമായി 42 ജിബി ഡാറ്റ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്.

അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓഫർ

വിഐയുടെ 299 രൂപ പ്ലാൻ രാത്രി 12 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓഫർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ ദിവസേന ലഭിക്കുന്ന 1.5 ജിബി ഡാറ്റയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡാറ്റ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വീക്കെൻഡ് ഡാറ്റ റോൾ ഓവർ ആനുകൂല്യവും പ്ലാൻ നൽകുന്നു. വിഐ മൂവീസ്, ടിവി ആക്സസും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.

Best Mobiles in India

English summary
Let's take a look at Vodafone Idea's prepaid plans under Rs 300. It has plans priced from Rs 179 to Rs 299.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X